SQL Online Editor

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ lập trình chuẩn hóa được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ và thực hiện các hoạt động khác nhau trên dữ liệu trong đó. Bộ công cụ SQL Online Editor trên đây sẽ giúp bạn có cơ hội thực hành ngôn ngữ lập trình này mà không cần cài đặt thêm phần mềm trên máy tính.

Nếu bạn chưa biết nhiều về ngôn ngữ SQL, có thể tham khảo các nội dung trong phần #Học SQL của QuanTriMang.com!