Lệnh Tail trong Linux

Tail là phần bổ sung của lệnh head. Đúng như tên gọi của nó, lệnh tail xuất ra N số dữ liệu cuối cùng của đầu vào đã cho. Theo mặc định, lệnh tail in 10 dòng cuối cùng của các file được chỉ định. Nếu có nhiều tên file được cung cấp thì tên file sẽ được đặt trước dữ liệu từ mỗi file đó.

Cú pháp

tail [OPTION]... [FILE]...

Hãy xem xét hai file có tên state.txt capital.txt, chứa tất cả tên của các tiểu bang và thủ đô tương ứng của Ấn Độ.

$ cat state.txt
 Andhra Pradesh
 Arunachal Pradesh
 Assam
 Bihar
 Chhattisgarh
 Goa
 Gujarat
 Haryana
 Himachal Pradesh
 Jammu and Kashmir
 Jharkhand
 Karnataka
 Kerala
 Madhya Pradesh
 Maharashtra
 Manipur
 Meghalaya
 Mizoram
 Nagaland
 Odisha
 Punjab
 Rajasthan
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal

Không có bất kỳ tùy chọn nào, chỉ 10 dòng cuối cùng của file đã chỉ định được hiển thị.
Ví dụ:

$ tail state.txt
 Odisha
 Punjab
 Rajasthan
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal

Các tùy chọn

Các tùy chọn lệnh tail
Các tùy chọn lệnh tail

1. -n num

In các dòng ‘num’ cuối cùng thay vì 10 dòng cuối cùng. "num" là thứ bắt buộc phải được chỉ định trong lệnh, nếu không nó sẽ hiển thị lỗi. Lệnh này cũng có thể được viết không có ký tự ‘n’ nhưng dấu ‘-‘ là bắt buộc.

$ tail -n 3 state.txt
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal
        OR
 $ tail -3 state.txt
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal

Lệnh tail cũng đi kèm với tùy chọn ‘+’ không có trong lệnh head. Với tùy chọn này, lệnh tail sẽ in dữ liệu bắt đầu từ số dòng được chỉ định của file thay vì những dòng cuối cùng trong file. Đối với lệnh: tail + n tên_file, dữ liệu sẽ bắt đầu in từ dòng số ‘n’ cho đến cuối file được chỉ định.

$ tail +25 state.txt
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal

2. -c num

In các byte ‘num’ cuối cùng từ file được chỉ định. Dòng mới được tính là một ký tự duy nhất, vì vậy nếu tail in ra một dòng mới, nó sẽ được tính là một byte. Trong tùy chọn này, bắt buộc phải viết -c theo sau là num dương hoặc âm tùy thuộc vào yêu cầu. Với +num, nó hiển thị tất cả dữ liệu sau khi bỏ qua num byte từ phần bắt đầu của file được chỉ định và với -num, nó hiển thị num byte cuối cùng từ file được chỉ định.

Lưu ý: Không có dấu dương hoặc âm trước num, lệnh sẽ hiển thị num byte cuối cùng từ file được chỉ định.

With negative num $ tail -c -6 state.txt Bengal OR
 $ tail -c 6 state.txt
 Bengal
 
 With positive num
 $ tail -c +263 state.txt
 Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand

3. -q

Nó được sử dụng nếu có nhiều hơn 1 file. Do lệnh này, tên file không được đặt trước dữ liệu từ mỗi file nữa.

Without using -q option
 $ tail state.txt capital.txt
   state.txt
 Odisha
 Punjab
 Rajasthan
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal
   capital.txt
 Dispur
 Patna
 Raipur
 Panaji
 Gandhinagar
 Chandigarh
 Shimla
 Srinagar
 Ranchi
 
 
 With using -q option
 $ tail -q state.txt capital.txt
 Odisha
 Punjab
 Rajasthan
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West BengalDispur
 Patna
 Raipur
 Panaji
 Gandhinagar
 Chandigarh
 Shimla
 Srinagar
 Ranchi
 Bengaluru

4. -f

Tùy chọn này chủ yếu được quản trị viên hệ thống sử dụng để theo dõi sự phát triển của các file nhật ký được viết bởi nhiều chương trình Unix khi chúng đang chạy. Tùy chọn này hiển thị 10 dòng cuối cùng của file và sẽ cập nhật khi các dòng mới được thêm vào.

Khi các dòng mới được ghi vào nhật ký, bảng điều khiển sẽ cập nhật các dòng mới. Lời nhắc không trả lại ngay cả sau khi công việc kết thúc, vì vậy, phải sử dụng phím ngắt (interrupt key) để hủy bỏ lệnh này. Nói chung, các ứng dụng ghi thông báo lỗi vào các file nhật ký. Bạn có thể sử dụng tùy chọn -f để kiểm tra những thông báo lỗi khi chúng xuất hiện trong file nhật ký.

$ tail -f logfile

5. -v

Bằng cách sử dụng tùy chọn này, tên file luôn được đặt trước dữ liệu từ file được chỉ định.

$ tail -v state.txt
 ==> state.txt <==
 Odisha
 Punjab
 Rajasthan
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal

6. –version

Tùy chọn này được sử dụng để hiển thị phiên bản tail hiện đang chạy trên hệ thống của bạn.

$ tail --version
 tail (GNU coreutils) 8.26
 Packaged by Cygwin (8.26-1)
 Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
 License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later .
 This is free software: you are free to change and redistribute it.
 There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
 
 Written by Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor,
 and Jim Meyering.

Các ứng dụng của lệnh tail

1. Cách sử dụng tail với pipe (|)

Lệnh tail có thể kết hợp với nhiều lệnh khác của Unix. Trong ví dụ sau, đầu ra của lệnh tail được đưa ra làm đầu vào cho lệnh sort với tùy chọn -r để sắp xếp 7 tên bang cuối cùng đến từ file state.txt theo thứ tự ngược lại.

$ tail -n 7 state.txt
 Sikkim
 Tamil Nadu
 Telangana
 Tripura
 Uttar Pradesh
 Uttarakhand
 West Bengal
 
 $ tail -n 7 state.txt | sort -r
 West Bengal
 Uttarakhand
 Uttar Pradesh
 Tripura
 Telangana
 Tamil Nadu
 Sikkim

Nó cũng có thể được nối với một hoặc nhiều bộ lọc để xử lý bổ sung. Giống như trong ví dụ sau, chúng ta đang sử dụng lệnh cat, head, tail và đầu ra của nó được lưu trữ trong tên file list.txt bằng >.

$ cat state.txt | head -n 20 | tail -n 5  > list.txt
 
 $ cat list.txt
 Manipur
 Meghalaya
 Mizoram
 Nagaland
 Odisha

Điều gì đang xảy ra trong lệnh này, hãy thử khám phá nó. Lệnh cat đầu tiên cung cấp tất cả dữ liệu có trong file state.txt và sau đó, pipe chuyển tất cả đầu ra từ lệnh cat sang lệnh head. Lệnh head cung cấp tất cả dữ liệu từ đầu (dòng số 1) đến dòng số 20 và chuyển tất cả đầu ra từ lệnh head sang lệnh tail. Bây giờ, lệnh tail đưa ra 5 dòng cuối cùng của dữ liệu và đầu ra chuyển đến tên file list.txt thông qua toán tử chỉ thị.

2. In các dòng nằm giữa dòng M và N

Với mục đích này, bạn sẽ phải sử dụng các lệnh head, tail và pipe (|). Lệnh là: head -M file_name | tail - (M-N), vì dòng đầu tiên là M và lệnh tail cắt các dòng trong khoảng từ M đến N, bắt đầu từ cuối. Giả sử từ file state.txt, bạn phải in các dòng từ 10 đến 20.

$ head -n 20 state.txt | tail -10
 Jharkhand
 Karnataka
 Kerala
 Madhya Pradesh
 Maharashtra
 Manipur
 Meghalaya
 Mizoram
 Nagaland
 Odisha
Thứ Ba, 29/12/2020 08:11
51 👨 415
0 Bình luận
Sắp xếp theo