Lệnh bitsadmin getaclflags và bitsadmin getbytestotal trong Windows

Lệnh bitsadmin getaclflags truy xuất các propagations flag của danh sách điều khiển truy cập.

Lệnh bitsadmin getbytestotal truy xuất kích thước của nhiệm vụ đã chỉ định.

Lệnh bitsadmin getaclflags

Cú pháp

bitsadmin /GetAclFlags <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ghi chú

Lệnh hiển thị một hoặc nhiều giá trị flag sau:

O: Sao chép thông tin chủ sở hữu đi kèm với file.
G: Sao chép thông tin nhóm đi kèm với file.
D: Sao chép thông tin DACL đi kèm với file.
S: Sao chép thông tin SACL đi kèm với file.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất propagations flag cho danh sách điều khiển truy cập cho công việc có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /getaclflags myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getbytestotal

Cú pháp

bitsadmin /GetBytesTotal <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất kích thước của nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetBytesTotal myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 10/09/2018 17:21
51 👨 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo