Trắc nghiệm về Quản trị mạng Linux có đáp án P5

Bài trắc nghiệm về hệ điều hành Linux dưới đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề này. Mời các bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau:
  • Caching Name Server.
  • Secondary Name Server.
  • Master Name Server.
  • Domain controller Name Server.
 • Câu 2. Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?
  • Local_enable=YES
  • anon_local=yes
  • enable_local=YES
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 3. Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP)
  • /etc/vsftpd_ftpusers
  • /etc/vsftpd.ftpusers
  • /etc/vsftpd_ftpuser
  • /etc/vsftpd.ftpuser
 • Câu 4. Trong môi trường Linux, tập tin ... ghi nhận tất cả giao dịch giữa Web Server và Web client.
  • /var/log/httpd.log
  • /var/log/httpd/access_log
  • /var/log/messages
  • /var/log/httpd/transaction_log
 • Câu 5. Apache hỗ trợ cấu hình VirtualHost để tạo Webhosting dựa vào những thông số nào?
  • Địa chỉ IP
  • Hostname
  • Địa chỉ vật lý
  • Câu a, b
 • Câu 6. ... là máy chủ Mail giữ vai trò trung gian để chuyển mail giữa các vị trí không kết nối trực tiếp được với nhau, nó phân giải địa chỉ người nhận để chuyển giữa các mail server hoặc chuyển đến mail gateway.
  • Mailbox
  • Mail Host
  • Mail Client
  • Mail POP
 • Câu 7. Daemon được phát sinh khi Anh/Chị chạy chương trình sendmail là daemon nào?
  • Sendmaild
  • Sendmail
  • Mail
  • Maild
 • Câu 8. Trong môi trường Linux, lệnh ... dùng để tạo swap directory cho Squid proxy
  • Squid -a
  • Squid -z
  • Squid create
  • Squid -l
 • Câu 9. ... là lệnh cho phép lưu trữ các luật (rules) trên Firewall vào file cấu hình /etc/sysconfig/iptables.
  • Iptables-save
  • service iptables save
  • iptables save
  • service save iptables
 • Câu 10. Trong môi trường Linux, tùy chọn ... của lệnh shutdown cho phép bỏ qua fsck khi khởi động lại hệ thống
  • -s
  • -r
  • -o
  • -f
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 30/10/2018 17:01
43 👨 2.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo