Trắc nghiệm về cấu trúc chương trình

Bộ câu hỏi về cấu trúc chương trình giúp bạn đọc có thêm những kiến thức hữu ích. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
  • Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • Phần khai báo bắt buộc phải có
  • Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • Phần thân chương trình có thể có hoặc không
 • Câu 2. Từ khóa USES dùng để:
  • Khai báo tên chương trình
  • Khai báo hằng
  • Khai báo biến
  • Khai báo thư viện
 • Câu 3. Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:
  • Const A:50;
  • CONst A=100;
  • Const : A=100;
  • Tất cả đều sai
 • Câu 4. Phần thân chương trình bắt đầu bằng… và kết thúc bằng…?
  • BEGIN…END.
  • BEGIN…END
  • BEGIN…END,
  • BEGIN…END;
 • Câu 5. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
 • Câu 6. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
  • Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • Câu 7. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • Câu 8. Chọn phát biểu sai?
  PROGRAM vi_du;

  BEGIN

  Writeln ('Xin chao cac ban');

  Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');

  END.
  • Khai báo tên chương trình là vi du
  • Khai báo tên chương trình là vi_du
  • Thân chương trình có hai câu lệnh
  • Chương trình không có khai báo hằng
 • Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau:
  • Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình
  • Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh
  • Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo
  • Ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình
 • Câu 10. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 17/11/2018 08:46
3,117 👨 28.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo