Trắc nghiệm tin học PowerPoint P9

PowerPoint là một trong những ứng dụng Microsoft Office hữu ích khi bạn cần thuyết trình. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ứng dụng này, bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích đấy.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong PowerPoint, để trình chiếu không có giọng thuyết minh đi kèm, trong Set Up Slide Show, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Show without narration
  • Show without animation
  • Show without voice
  • Show without sound
 • Câu 2. Trong PowerPoint, để đưa nội dung tập tin văn bản đã có vào bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Design – Insert - Office
  • Design - chọn Browse for Themes…
  • Browse for Themes
  • Home - New Slide - chọn Slides from Outline
 • Câu 3. Ý nghĩa Motion Path trong PowerPoint 2010 theo bạn là gì?
  • Là tên một hiệu ứng thuộc nhóm hiệu ứng Emphasis
  • Tạo một chuyển động cho đối tượng
  • Là tên một nhóm hiệu ứng cho phép đối tượng di chuyển theo một đường cho trước
  • Là tên một phương thức trình chiếu chuyên nghiệp
 • Câu 4. Để cài đặt hiệu ứng cho một đối tượng, sau khi chọn đối tượng, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Chọn thẻ Slideshow
  • Chọn thẻ Animations
  • Chọn thẻ Trigger
  • Chọn thẻ Transitions
 • Câu 5. Để chèn một nút thao tác (Action Button), bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Thẻ Insert - Pictures - Action buttons
  • Thẻ Animation – Shapes – Action buttons
  • Thẻ Insert - Shapes - Action buttons
  • Thẻ Insert - Screenshot - Action buttons
 • Câu 6. Để chèn đoạn phim (Video clip) vào PowerPoint 2010, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Insert hoặc Developer
  • Dùng chức năng Insert
  • Insert hoặc Developer hoặc Animation
  • Dùng chức năng Developer
 • Câu 7. Để chèn đoạn phim bằng điều khiển Windows Media Player, ta nhập đường dẫn và tên tập tin vào thuộc tính:
  • URL
  • Caption
  • Path
  • Movie
 • Câu 8. Để chỉnh sửa độ sáng tối và độ tương phản của ảnh, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?
  • Corrections - Compress Pictures
  • Corrections - Sharpen/Soften
  • Corrections – Light Pictures
  • Corrections - Brightness/Contrast
 • Câu 9. Để chỉnh sửa độ tương phản (contrast) của ảnh, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?
  • Color
  • Brightness
  • Corrections
  • Compress Pictures
 • Câu 10. Để thay đổi kiểu biểu đồ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Chọn Insert – Change Chart Type
  • Chuột phải vào biểu đồ - chọn Change Chart Type
  • Chọn biểu đồ - Chart Tools - Change Chart Type hoặc Chuột phải vào biểu đồ - chọn Change Chart Type
  • Chọn biểu đồ - Chart Tools - Change Chart Type
 • Câu 11. Để ghi thời gian thực hiện trên từng slide trong bài trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Ribbon Slide Show
  • Rehearse timing
  • TimeSheet
  • Transitions to this Slide
 • Câu 12. Để hình thành hiệu ứng trên một đường tròn cho trước, bạn sẽ chọn loại hiệu ứng nào sau đây?
  • Exit
  • Motion Paths
  • Entrance
  • Emphasis
 • Câu 13. Để hoàn tất thao tác chèn đối tượng ShockWave Flash Object vào bản trình chiếu, bạn gõ tên tập tin Flash tại thuộc tính nào của đối tượng vừa chèn?
  • File.
  • Trigger.
  • URL.
  • Movie.
 • Câu 14. Để khôi phục hình ảnh gốc, bạn sử dụng lựa chọn nào trong Picture Tools?
  • Remove background
  • Compress Pictures
  • Reset Picture
  • Corrections
 • Câu 15. Để lưu các trang chiếu thành kiểu jpeg bạn sử dụng lựa chọn nào?
  • Vào File, chọn Save As, chọn Graphics Interchange Format
  • Chọn File, chọn JPEG
  • Vào File, chọn Save As, chọn JPEG File Interchange Format
  • Vào File, chọn Save As, chọn Powerpoint Picture Presentation
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:46
51 👨 919
0 Bình luận
Sắp xếp theo