Trắc nghiệm Microsoft Access có đáp án P2

Microsoft Access là một trong những ứng dụng được sử dụng khá phổ biến, có các tính năng khá hữu dụng cho những cơ sở dữ liệu nhỏ. Sau đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này thông qua những câu hỏi trắc nghiệm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Quan hệ giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu Access có thể là
  • Quan hệ một - nhiều, quan hệ một - một
  • Quan hệ một - nhiều
  • Quan hệ nhiều - một vào cột A
  • Quan hệ một - một A
 • Câu 2. Dữ liệu của một trường có kiểu là AutoNumber
  • Tùy ý người sử dụng
  • Luôn luôn tăng 
  • Luôn luôn giảm 
  • Access sẽ tự động tăng tuần tự hoặc ngẫu nhiên khi một mẫu tin mới được tạo
 • Câu 3. Khi một bảng T được mở, thứ tự mẫu tin sẽ sắp xếp ưu tiên theo
  • Trường được chọn trong thuộc tính Order by của bảng T
  • Trường được chọn trong thuộc tính Filter của bảng T

   1. Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào
  • Trường được chọn làm khóa chính của bảng T
 • Câu 4. Biết trường DIEM có kiểu Number, chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 10, hãy chọn thuộc tính Validation Rule của trường DIEM
  • >0 hoặc <=10

  • >=0 và <=10

  • >[diem]>0 hoặc [diem]<=10

  • 0<=[diem]<=10

 • Câu 5. Thuộc tính Control Source của một Form sẽ quy định
   1. Các trường mà Form sẽ gắn kết
   1. Bảng chứa dữ liệu mà Form sẽ gắn kết
  • Các trường mà Form sẽ gắn kết và bảng dữ liệu mà Form sẽ gắn kết

   1. Không quy định bất cứ điều gì
 • Câu 6. Kính thước tối đa của một Table là
   1. 1 Megabyte
   1. 1 KB
  • 1 Giga byte
  • Không giới hạn 
 • Câu 7. Trong Form “Nhanvien” để tạo Textbox nhập liệu cho trường HOTEN thì ta phải đặt các thuộc tính
   1. Name=HOTEN
  • Đặt Name và Control Source bất kỳ

  • ControlSource=HOTEN
  • Name=HOTEN và Control Source=HOTEN

 • Câu 8. Hãy chọn ra một phát biểu sai
  • Một Macro độc lập không thể gắn vào một đối tượng bất kỳ
  • Trong Macro, ta không thể gọi thực hiện một Macro khác
   1. Trong một Macro có thể có các hành động kèm theo điều kiện
   1. Các Macro độc lập nhau có thể được lưu dưới cùng tên nhóm Macro chung
 • Câu 9. SubReport
  • Một Report nhỏ luôn nằm góc dưới màn hình
  • Một Report nhỏ được nhúng bên trong một Report khác
  • Một Report được kích hoạt ngay khi một Report khác được kích hoạt
  • Một Report nhỏ được kích hoạt bởi một Report khác
 • Câu 10. Qui định dữ liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format là
  • Short Date
  • Medium Date
  • Long Date
  • General
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng tạm được 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 01/11/2018 17:43
3,67 👨 7.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo