Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về Query P1

Trong những bài trước, Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc những câu trắc nghiệm về Query. Tiếp nối seri về chủ đề này, dưới đây là phần tiếp theo của bộ câu hỏi, mời bạn đọc thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hộp thoại này sẽ xuất hiện khi ta chạy query nào?
  • Update Query
  • Make-Table Query

  • Select Query
  • Append Query
 • Câu 2. Hộp thoại này sẽ xuất hiện khi ta chọn query nào?
  • Update Query

  • Make-Table Query
  • Select Query
  • Append Query
 • Câu 3. Khi chạy query sau thì trường nào sẽ xuất hiện trên màn hình
  • FCode, GCode, FnameinVN

  • FCode, GCode, FnameinVN, FnameinE

  • FCode, GCode,  FnameinE 

  • FCode, FnaminVN, FnameinE
 • Câu 4. Khi chạy query sau thì kết quả sẽ là gì?
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN>=1000000
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN <=1000000
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN>1000000
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN
 • Câu 5. Khi chạy query sau thì kết quả sẽ là gì?
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN>=1000000
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN >=1000000 và cột ngày được sắp xếp tăng dần
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN với những bản ghi có SOTIEN>1000000
  • Xuất hiện các trường NGAY, TENKHOAN, SOTIEN, MAKHOAN
 • Câu 6. Khi chạy query sau thì kết quả sẽ là gì?
  • Xuất hiện các trường TENDV, DIACHI, TEL, Year, SOTIEN với điều kiện 100000>=SOTIEN>=20000

  • Xuất hiện các trường TENDV, DIACHI, TEL, Year, SOTIEN với điều kiện 100000<=SOTIEN<=20000
  • Xuất hiện các trường TENDV, DIACHI, TEL, Nam, SOTIEN với điều kiện 100000>=SOTIEN>=20000
  • Xuất hiện các trường TENDV, DIACHI, TEL, Nam, SOTIEN với điều kiện 100000<=SOTIEN<=20000
 • Câu 7. Khi chạy query sau thì sẽ đưa ra kết quả gì?
  • Tạo ra một bảng mới với các trường NGAY, SOTIEN, TENDV, DIACHI
  • Xuất hiện các trường NGAY, SOTIEN, TENDV, DIACHI
  • Cả câu A và câu B
  • Tất cả đều sai
 • Câu 8. Khi chạy truy vấn sau thì điều gì sẽ xảy ra?
  • Các bản ghi trong bảng PHIEU THU có SOTIEN <20000 sẽ bị xóa
  • Các bản ghi trong bảng PHIEU THU có SOTIEN >=20000 sẽ bị xoá
  • Các bản ghi trong bảng PHIEU THU có SOTIEN >20000 sẽ bị xoá
  • Xuất hiện các trường NGAY, SOTIEN, SOPHIEU, LYDO với SOTIEN>=20000
 • Câu 9. Để chọn kiểu truy vấn là Update Query ta phải làm như thế nào?
  • File\ Update Query

  •  View\ Update Query

  • Query\ Update Query

  • Kích chọn biểu tượng Query Type trên thanh công cụ, chọn Update

  • Chỉ C và D là đúng 
 • Câu 10. Chức năng của Make- Table query là gì?
  • Cập nhật dữ liệu cho các cột trong bảng

  • Nối dữ liệu ở hai bảng có cùng cấu trúc lại với nhau
  • Tạo ra một bảng mới từ cơ sở dữ liệu hiện thời
  • Tất cả đều sai
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 09:24
51 👨 991
0 Bình luận
Sắp xếp theo