Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về Query

Query là một ngôn ngữ được sử dụng trong các cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin. Sau đây mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình cùng Quản trị mạng qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Có bao nhiêu loại query?
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Câu 2: Khi muốn cập nhật dữ liệu cho một hay một số trường trong bảng, ta sử dụng loại truy vấn nào?
  • Select Query

  • Make - Table query

  • Update Query

  • Append query
 • Câu 3. Để xuất hiện câu hỏi đáp như hình 1, ta phải sử dụng loại query nào?
  Câu 3. Để xuất hiện câu hỏi đáp như hình 1, ta phải sử dụng loại query nào?
  • Update query
  • Make -Table Query
  • Crosstab Query
  • Select Query
 • Câu 4. Truy vấn bên dùng để làm gì?
  • Thống kê chéo dữ liệu của hai bảng tblF và tblFG, trong đó trường FCode dùng làm tiêu đề cột, trường GCode làm tiêu đề dòng và trường Meaning dùng để thống kê dữ liệu
  • Thống kê chéo dữ liệu của hai bảng tblF và tblFG, trong đó trường FCode dùng làm tiêu đề dòng, trường GCode làm tiêu đề cột và trường Meaning dùng để thống kê dữ liệu
  • Thống kê chéo dữ liệu của hai bảng tblF và tblFG, trong đó trường FCode dùng làm tiêu đề cột, trường GCode dùng để thống kê dữ liệu và trường Meaning làm tiêu đề dòng
  • Tạo một bảng mã mới 
 • Câu 5. Make - Table query dùng để làm gì?
  • Cập nhật dữ liệu cho các bảng
  • Truy xuất dữ liệu trong bảng theo một điều kiện nào đó?
  • Nối hai bảng có cùng cấu trúc với nhau
  • Tạo thêm một bảng mới từ những dữ liệu đã có trong CSDL hiện thời
 • Câu 6. Tên trường trong tiêu chuẩn truy vấn phải để trong dấu nào?
  • [ ]
  • { }
  • < >
  • ( )
 • Câu 7. Để sử dụng chức năng Total trong select Query ta phải thao tác như thế nào?
  • View\ Totals
  •  Insert\ Totals

  • Edit\ Totals

  • Tools\ Totals

 • Câu 8. Muốn chạy một truy vấn ta làm như thế nào?
  • Tools\ Run

  • Query\ Run

  • Kích chọn biểu tượng đấu chấm than trên thanh công cụ

  • Cả B và C 
 • Câu 9. Hộp thoại này sẽ xuất hiện khi ta chạy loại query nào?
  • CrossTab query
  • Make-Table Query
  • Select Query
  • Append Query
 • Câu 10. Hộp thoại này sẽ xuất hiện khi ta chạy query nào?
  • CrossTab query

  • Make-Table Query

  •  Select Query

  • Append Query
Cần cố gắng hơn
Kiến thức cũng khá đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 09/10/2018 17:22
51 👨 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo