Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng giúp bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức mới và hữu ích phục vụ cho công việc và học tập của bạn.

Xem thêm:

 • Câu 1. Bạn là người quản trị mạng cho một công ty, công ty bạn có một trụ sở chính và một chi nhánh đặt cách xa nhau, trong hệ thống mạng tại trụ sở chính có dựng 1 domain controllers trên máy SVR1. Bạn cài đặt một domain controller mới trên máy SVR2 là một child domaind của máy SVR1, khi bạn xem thông tin trong event logs trên máy SVR2 thì thấy không có vấn đề gì xảy ra, tuy nhiên khi bạn kiểm tra trên DNS server của máy SVR1 thì thấy là DNS của máy SVR1 không thể phân giải được cho máy SVR2. Bạn làm thế nào để DNS server trên máy SVR1 có thể phân giải tên được cho máy SVR2.
  • Cấu hình máy SVR2 là một preferred DNS server của máy SVR1
  • Trên DNS server của máy SVR1 tạo một delegation cho máy DNS server của máy SVR2 và cấu hình DNS server của máy SVR2 là một secondary zone của DNS server trên máy SVR1
  • Trên DNS server của máy SVR2 tạo một delegation cho máy DNS server của máy SVR1 và cấu hình DNS server của máy SVR2 là một secondary zone của DNS server trên máy SVR1
  • Trên DNS server của máy SVR2 tạo một stub zone
 • Câu 2. Bạn là người quản trị mạng trong công ty, công ty yêu cầu bạn cài đặt dịch vụ DHCP server để cấp IP cho các máy khác trong mạng. Trước khi cài đặt Dịch vụ DHCP trên Windows 2003 Server, bạn cần thiết lập các thành phần nào sau đây?
  • Địa chỉ IP tĩnh, subnet mask, default gateway và DNS
  • Subnet mask và DNS
  • Địa chỉ IP tĩnh và ,DNS
  • Subnet mask và default gateway
 • Câu 3. Công ty bạn có dựng một web server, bạn là người quản trị web server này, bạn muốn quản trị web server này qua mạng, để có thể quản trị web server từ xa bạn phải cài đặt công cụ gì?
  • SMTP Service
  • NNTP Service
  • Remote Administration (HTML)
  • Internet Information Service (IIS)
 • Câu 4. Công ty bạn có dựng một FTP server, bạn là người quản trị FTP server này, bạn muốn tất cả các user khi truy cập vào FTP server này đều phải nhập user name và password, bạn làm thế nào?
  • Trên máy FTP server, chọn tab security accounts check vào ô Allow anonymous connections
  • Trên máy FTP server chọn IP address restrictions
  • Trên máy FTP server chọn permission
  • Trên máy FTP server, chọn tab security accounts bỏ dấu check Allow anonymous connections
 • Câu 5. Trong hệ thống mạng của bạn có một máy server chạy Windows 2003 và các máy client sử dụng Windows xp, các máy trong mạng truy cập với nhau bằng tên và địa chỉ IP. Sau khi bạn di chuyển máy FTP Server sang một nhánh mạng khác thì một máy tính trong mạng tên là US003 không thể truy cập được FTP Server này bằng tên, mặc dù vẫn truy cập được bằng địa chỉ IP, bạn thử truy cập vào các máy khác trong mạng này thì đều thành công. Bạn hãy cho biết cách giải quyết trường hợp này.
  • Tại máy DNS server vào command prompt nhập ipconfig /flushdns
  • Tại máy US003 vào command prompt nhập ipconfig /flushdns
  • Tại máy FTP server vào command prompt nhập ipconfig /registerdns
  • Tại máy US003 vào command prompt nhập ipconfig /registerdns
 • Câu 6. Để lọc những email có nội dung nào đó mà ta không muốn nhận người quản trị dùng phương pháp nào để cấu hình trên Exchange Server 2003:
  • Message Body
  • Message Header
  • Message has a file
  • Câu a và b đúng
 • Câu 7. Công ty bạn có 2 văn phòng đặt tại 2 nơi kết nối với nhau qua mạng Wan, DNS server đặt tại văn phòng A, bạn cài dịch vụ DNS server tại văn phòng B trên máy tính tên là SR10 để hổ trợ cho các máy client tại văn phòng B, bạn cần cấu hình DNS server trên máy SR10 sao cho các máy tại đây kết nối tới trụ sở A ít traffic nhất.
  • Cấu hình DNS server trên máy SR10 là một caching-only server
  • Cấu hình DNS server trên máy SR10 là một host của Active Directory-integrated zone của domain tại trụ sở chính
  • Cấu hình DNS server trên máy SR10 là một slave server của DNS server tại trụ sở chính
  • Cấu hình DNS server trên máy SR10 là một primary zone của DNS server tại trụ sở chính
 • Câu 8. Bạn là người quản trị web server tại công ty. Bạn muốn các user có thể truy cập dữ liệu đặt tại nhiều nơi trên máy web server, trên web server bạn cấu hình thế nào để các user có thể truy cập đến những nơi chứa dữ liệu thông qua web server đó.
  • Trên web server tạo cho từng nơi chứa dữ liệu là một new website
  • Trên web server tạo virtual directory
  • Trên web server tạo một URL
  • Trên web server taọ một Host Header
 • Câu 9. Danh sách Black List trong Spam (của chương trình MDemon) có ý nghĩa gì:
  • Danh sách các địa chỉ email và các miền mong muốn nhận
  • Danh sách các địa chỉ email và các miền không muốn nhận
  • Danh sách các loại virus mà Mdaemon nhận biết được
  • Không câu nào đúng
 • Câu 10. Danh sách white list trong Spam (của chương trình MDemon) có ý nghĩa gì:
  • Danh sách các địa chỉ email và các miền mong muốn nhận
  • Danh sách các địa chỉ email và các miền không muốn nhận
  • Danh sách các loại thư rác mà Mdamon nhận biết
  • Không câu nào đúng 
Bạn cần cố gắng hơn
Kết quả này khá đấy
Bạn trả lời rất xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 09/11/2018 14:40
51 👨 1.551
0 Bình luận
Sắp xếp theo