Bạn biết gì về ngôn ngữ lập trình C# P3

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Sau đây mời bạn cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này qua bài trắc nghiệm dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  struct ValType

  {

  public int data;

  public static void Main()

  {

  ValType v = new ValType();

  Console.WriteLine(v.data);

  }

  }
  • Lỗi biên dịch 
  • Lỗi chạy 
  • xrmh: 0
  • Kết quả khác 
 • Câu 2: Kết quả của đoạn chương trình sau:
  struct ValType

  {

  public int data;

  public ValType(int i)

  {

  data = i;

  }

  public static void Main()

  {

  ValType v = new ValType();

  Console.WriteLine(v.data);

  }

  }
  • Lỗi biên dịch 
   1. xrmh: 0
  • Kết quả khác 
 • Câu 3: Lập trình C# được phát triển bởi:
  • Microsoft
  • Apple
  • NeXT
 • Câu 4: C# có đa kế thừa không?
  • Không 
  • Có 
 • Câu 5: Có những kiểu comment nào trong C#
  • Chú thích dòng
  • Chú thích XML
  • Cả 2 đáp án trên
 • Câu 6: Mảng Jagged trong C# là gì?
  • Mảng
  • Mảng của các mảng
  • Một đáp án khác
 • Câu 7: Có bao nhiêu cách bạn có thể truyền tham số cho một phương thức?
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Câu 8: Bạn có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong C# không?
  • Có 
  • Không 
 • Câu 9: Có thể gán một struct bằng null hay không?
  • Có 
  • Không 
 • Câu 10: .NET có hỗ trợ thừa kế từ nhiều lớp hay không?
  • Có 
  • Không 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng tạm được 
Xuất sắc đấy 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 09/01/2019 16:02
51 👨 832
0 Bình luận
Sắp xếp theo