Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P9

Bạn đang lo lắng tìm hiểu về công nghệ phần mềm? Đừng lo, bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích cho bạn để dễ dàng làm quen với nó.

Xem thêm:

 • Câu 1. Theo thống kê từ những thách thức đối với công nghệ phần mềm thì lỗi nhiều nhất là do
  • Kiểm tra và bảo trì
  • Phân tích yêu cầu
  • Thiết kế 
  • Viết code 
 • Câu 2. Yêu cầu có thể chia ra thành các loại nào sau đây?
  • Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống
  • Chức năng, phi chức năng
  • Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng
  • Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ
 • Câu 3. Hai hình thức dùng mô tả yêu cầu là:
  • Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống
  • Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
  • Yêu cầu chủ động và yêu cầu thụ động
  • Yêu cầu cụ thể và yêu cầu trừu tượng
 • Câu 4. Loại khả thi nào không được xem xét trong phân tích khả thi
  • Khả thi về kinh tế
  • Khả thi về thực hiện
  • Khả thi vể kỹ thuật
  • Khả thi về chất lượng
 • Câu 5. Tính chất cần có của dữ liệu trong phân tích yêu cầu
  • Có định hướng thời gian
  • Có giá trị pháp lý
  • Tính mô tả trừu tượng
  • Có thể mô tả bằng toán học
 • Câu 6. Câu hỏi nào có liên quan đến phân tích thiết kế?
  • Thời gian hoàn thành dự án có đủ không?
  • Làm thế nào chuyển thiết kế dữ liệu logic sang thiết kế dữ liệu vật lý?
  • Các xử lý nào được tiến hành và các thông tin chi tiết liên quan?
  • Đâu là phạm vi của hệ thống phần mềm?
 • Câu 7. Tính chất nào không cần thiết cho phân tích dữ liệu?
  • Cấu trúc dữ liệu
  • Đầy đủ
  • Bảo mật
  • Độ lớn 
 • Câu 8. Phân tích yêu cầu bao gồm 3 hoạt động theo đúng thứ tự?
  • Làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu
  • Làm rõ yêu cầu, xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu
  • Xem xét yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, làm rõ yêu cầu
  • Làm rõ yêu cầu, làm tài liệu yêu cầu, xem xét yêu cầu
 • Câu 9. Làm rõ yêu cầu (Eliciting requirements) là
  • Giao tiếp với khách hàng và người sử dụng để xác định các yêu cầu của họ
  • Các yêu cầu được ghi nhận lại theo nhiều hình thức
  • Các yêu cầu được tổng hợp lại theo nhiều hình thức
  • Xem các yêu cầu có ở tình trạng không rõ ràng
 • Câu 10. Yêu cầu nào là yêu cầu chức năng?
  • Cảnh báo người dùng khi dung lượng trống trên đĩa còn 20%
  • Thực hiện thao tác thêm, xem, xóa, sửa dữ liệu nghiệp vụ
  • Cảnh báo ngày hệ thống bị sai
  • Yêu cầu chỉnh lại ngày giờ hệ thống mỗi khi làm việc
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:52
51 👨 323
0 Bình luận
Sắp xếp theo