Kết hợp thư mục remote sử dụng SSH trên Ubuntu

Quản Trị Mạng - Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Internet sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu người dùng sử dụng chuẩn giao thức SSH. Với hệ thống Ubuntu, người dùng hoàn toàn có thể áp dụng cách này để kết hợp thư mục dùng dịch vụ SSHFS.

Với vài bước đơn giản sau, bạn có thể thực hiện được quá trình này. Trước tiên, cài đặt module hỗ trợ sau:

sudo apt-get install sshfs

Sử dụng lệnh modprobe để tải dữ liệu:

sudo modprobe fuse

Thiết lập 1 số tính năng gán, phân quyền để truy cập tới các tiện ích, và thay thế tham số <username> với tên tài khoản của bạn:

sudo adduser <username> fuse

sudo chown root:fuse /dev/fuse

sudo chmod +x /dev/fusermount

Trước đó, chúng ta phải thêm tài khoản của chính người dùng vào nhóm tương ứng, và tại bước này, chúng ta phải logout và login trước khi tiếp tục. Bước tiếp theo, tạo thư mục để kết hợp thư mục remote tới (tại đây là remoteserv):

mkdir ~/remoteserv

Cú pháp để kết nối tới thư mục chia sẻ dữ liệu như sau:

sshfs <username>@<ipaddress>:/remotepath ~/remoteserv

Sử dụng cú pháp cd để truy cập vào trong các thư mục chia sẻ đó và sử dụng dữ liệu như bình thường:

geek@ubuntuServ:~/remoteserv$ ls -l
total 16
drwxr-xr-x 1 951247 155725 4096 2006-12-13 13:30 howtogeek.com
drwxr-sr-x 1 root root 4096 2006-09-11 06:45 logs
drwx—— 1 951247 155725 4096 2006-08-11 16:09 Maildir
drwxrwxr-x 1 951247 155725 4096 2006-10-29 02:34 scripts

Chúc các bạn thành công!

Nguồn HowToGeek

Thứ Hai, 26/07/2010 08:11
31 👨 1.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo