Hướng dẫn cài đặt Kali Linux qua Network PXE

Việc khởi động và cài đặt Kali qua mạng (PXE) có thể hữu ích từ việc cài đặt máy tính xách tay đơn lẻ không có CD-ROM hoặc cổng USB cho đến triển khai doanh nghiệp hỗ trợ việc cài đặt Kali.

Thiết lập PXE Server

Đầu tiên, chúng ta cần phải cài đặt dnsmasq để cung cấp DHCP/TFTP server và sau đó chỉnh sửa file dnsmasq.conf.

apt-get install dnsmasq
nano /etc/dnsmasq.conf

Trong dnsmasq.conf, kích hoạt khởi động DHCP, TFTPPXE, cũng như thiết lập phạm vi dhcp để phù hợp với môi trường của bạn. Nếu cần, bạn cũng có thể xác định cổng và DNS server của mình bằng chỉ thị dhcp-option như dưới đây:

interface=eth0
dhcp-range=192.168.101.100,192.168.101.200,12h
dhcp-boot=pxelinux.0
enable-tftp
tftp-root=/tftpboot/
dhcp-option=3,192.168.101.1
dhcp-option=6,8.8.8.8,8.8.4.4

Với các chỉnh sửa tại chỗ, dịch vụ dnsmasq cần được khởi động lại để các thay đổi có hiệu lực.

service dnsmasq restart

Tải về Kali PXE Netboot Image

Bây giờ, chúng ta cần phải tạo một thư mục để lưu trữ Kali Netboot Image và tải xuống hình ảnh mà chúng ta muốn từ repo Kali.

mkdir -p /tftpboot
cd /tftpboot
# for 64 bit systems:
wget http://repo.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
# for 32 bit systems:
wget http://repo.kali.org/kali/dists/kali-rolling/main/installer-i386/current/images/netboot/netboot.tar.gz
tar zxpf netboot.tar.gz
rm netboot.tar.gz

Định cấu hình mục tiêu để khởi động từ mạng

Mọi thứ đã được cấu hình, bây giờ bạn có thể khởi động hệ thống đích và cấu hình nó để khởi động từ mạng. Nó sẽ lấy địa chỉ IP từ PXE server và bắt đầu khởi động Kali.

Xem thêm:

Thứ Hai, 18/06/2018 11:54
21 👨 1.029
0 Bình luận
Sắp xếp theo