Giải hình học 10 trang 7 bài 1, 2, 3, 4

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 trong SGK hình học lớp 10. Đây là các bài tập giúp các bạn nắm vững kiến thức về khái niệm vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, vectơ 0. Đây là những kiến thức cơ bản nhằm giúp các bạn giải các bài tập hình học cơ bản và nâng cao khác, mời các bạn tham khảo.

Giải hình học 10 trang 7 bài 1

Cho ba vectơ a→, b→, c→ đều khác vectơ . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Nếu hai vec tơ a→, b→ cùng phương với c→ thì a→ và b→ cùng phương.

b) Nếu a→, b→ cùng ngược hướng với c→ thì a→ và b→ cùng hướng.

Lời giải:

a) Gọi Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là giá của ba vectơ a→, b→, c→

+ Vectơ a cùng phương với vectơ c ⇒ Δ1 //≡ Δ3

+ Vectơ b cùng phương với vectơ c ⇒ Δ2 //≡ Δ3

⇒ Δ1 //≡ Δ2

⇒ Vectơ a→ cùng phương với b→ (theo định nghĩa).

b) a→, b→ cùng ngược hướng với c→

⇒ a→, b→ đều cùng phương với c→

⇒ a→ và b→ cùng phương.

⇒ a→ và b→ chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Mà a→ và b→ đều ngược hướng với c→ nên a→ và b→ cùng hướng.

Giải bài 2 trang 7 Hình học 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau

Lời giải:

– Các vectơ cùng phương:

a→ và b→ cùng phương

u→ và v→ cùng phương

x→, y→, w→ và z→ cùng phương.

– Các vectơ cùng hướng:

a→ và b→ cùng hướng

x→, y→ và z→ cùng hướng

– Các vectơ ngược hướng:

u→ và v→ ngược hướng

w→ ngược hướng với các vec tơ x→, y→ và z→

– Các vectơ bằng nhau: x→ = y

Giải hình học 10 bài 3 trang 7

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Lời giải:

Cho tứ giác ABCD

 Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành

Giải hình học 10 bài 4 trang 7

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác vectơ O→ và cùng phương với vectơ OA→.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ AB→

Lời giải:

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O

a) Các vectơ khác vectơ O→ và cùng phương với vectơ OA→ là:

 Các vectơ khác vectơ O→ và cùng phương với vectơ OA→

b) Các vectơ bằng vectơ AB→ là:

 Các vectơ bằng vectơ AB→

Trên đây là bài giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK hình học lớp 10. Nếu có thắc mắc hay góp ý, mời các bạn để lại comment ở cuối bài nhé.

Thứ Tư, 21/07/2021 17:19
31 👨 647
0 Bình luận
Sắp xếp theo