Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3 (có đáp án)

Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về biểu mẫu, các kiến thức liên kết bảng. Các em học sinh sẽ nhớ lại biểu mẫu CSDL Access dùng để làm gì, tạo CSDL có nhiều bảng bằng cách nào và những thao tác để liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. Bài trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi để các em học sinh luyện tập thông qua những câu hỏi trắc nghiệm.

 • 1: Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?
  • A. Queries

  • B. Forms

  • C. Tables

  • D. Reports

 • 2: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
  • A. Create form by using Wizard

  • B. Create form for using Wizard

  • C. Create form with using Wizard

  • D. Create form in using Wizard

 • 3: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:
  • A. Create form with using Wizard

  • B. Create form by using Wizard

  • C. Create form in Design View

  • D. Create form by Design View

 • 4: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :
  • A. Tính toán cho các trường tính toán

  • B. Sửa cấu trúc bảng

  • C. Xem, nhập và sửa dữ liệu

  • D. Lập báo cáo

 • 5: Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:
  • A. Thay đổi nội dung các tiêu đề

  • B. Di chuyển các trường, thay đổi kích thước trường

  • C. Sử dụng phông chữ tiếng Việt

  • D. Cả A, B và C đều đúng

 • 6: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:
  • A. Sửa đổi thiết kế cũ

  • B. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ

  • C. Thiết kế mới cho biểu mẫu , sửa đổi thiết kế cũ

  • D. Thiết kế mới cho biểu mẫu, xem hay sửa đổi thiết kế cũ, xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

 • 7: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:
  • A. Trang dữ liệu

  • B. Biểu mẫu

  • C. Thuật sĩ

  • D. Thiết kế

 • 8: Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:

  A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Nút Design

  B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Nút Design hoặc nháy nút Nút Thiết kế nếu đang ở chế độ biểu mẫu

  C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Nút Design và nháy nút Nút Thiết kế nếu đang ở chế độ thiết kế

  D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Nút Open hoặc nháy nút Nút Thiết kế nếu đang ở chế độ thiết kế

  • Đáp án A

  • Đáp án B

  • Đáp án C

  • Đáp án D

 • 9: Cho các thao tác dưới đây, trình tự các thao tác để có thể thực hiện tạo biểu mẫu bằng cách dùng thuật sĩ là:

  (1) Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish

  (2) Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard

  (3) Chọn kiểu cho biểu mẫu rồi nhấn Next

  (4) Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next

  (5) Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next

  • A. (2) → (5) → (4) → (3) → (1)

  • B. (2) → (5) → (3) → (4) → (1)

  • C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1)

  • D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

 • 10: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?

  A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu

  B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút Chọn nút Open

  C. Nháy nút Nút truy cập , nếu đang ở chế độ thiết kế

  D. Nháy nút Chọn nút , nếu đang ở chế độ thiết kế

  • Đáp án A

  • Đáp án B

  • Đáp án C

  • Đáp án D

 • 11: Liên kết giữa các bảng cho phép:
  • A. Tránh được dư thừa dữ liệu

  • B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

  • C. Nhất quán dữ liệu

  • D. Cả A, B, C đều đúng

 • 12: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

  1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

  2. Chọn các tham số liên kết

  3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

  4. Mở cửa sổ Relationships

  • A. 4→2→3→1

  • B. 4→1→2

  • C. 2→4→1→3

  • D. 3→1→4→2

 • 13: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:
  • A. Có kiểu dữ liệu giống nhau

  • B. Có ít nhất một trường là khóa chính

  • C. Có tên giống nhau

  • D. Cả A, B, C

 • 14: Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

  A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút

  B. Tool/ Relationships

  C. Edit/ Insert/ Relationships

  D. Tất cả đều đúng

  • Đáp án A

  • Đáp án B

  • Đáp án C

  • Đáp án D

 • 15: Điều kiện cần để tạo được liên kết là:
  • A. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi

  • B. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu

  • C. Phải có ít nhất hai bảng

  • D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2

 • 16: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:
  • A. Edit → RelationShip

  • B. Tools → RelationShip → Change Field

  • C. Nháy đúp vào đường liên kết chọn lại trường cần liên kết

  • D. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

 • 17: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là:
  • A. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

  • B. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu

  • C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số

  • D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu

 • 18: Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận
  • A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu

  • B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)

  • C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)

  • D. Các câu B và C đều đúng

 • 19: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:
  • A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete

  • B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

  • C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete

  • D. Cả A, B, C đều sai

 • 20: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?
  • A. Tools → RelationShip → Delete → Yes

  • B.Tools → RelationShip → Delete → Yes

  • C. Edit → Delete → Yes

  • D. Bấm Phím Delete → Yes

Thứ Sáu, 08/10/2021 21:14
347 👨 119.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo