Cách tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để tìm ngày và giờ ban đầu khi Windows 10 hiện tại được cài đặt trên PC.

Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh systeminfo

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào Command Prompt và nhấn Enter.

systeminfo | find "Original Install Date"
Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh systeminfo
Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh systeminfo

Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh WMIC

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

wmic os get installdate

Kết quả sẽ được trả về với một chuỗi các chữ số. Phần đầu tiên của các chữ số này đại diện cho dữ liệu và thời gian cài đặt Windows 10 ban đầu ở định dạng bên dưới, với định dạng thời gian 24 giờ.

YYYYMMDDHHMMSS

Ví dụ: 20160707132247.000000-300 dịch sang là: 2016/07/07 13:22:47 hoặc là Ngày 7 tháng 7 năm 2016 1:22:47 chiều.

Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh WMIC
Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu bằng lệnh WMIC

Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter.

([WMI]'').ConvertToDateTime((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).InstallDate)
Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu trong PowerShell
Tìm ngày và giờ cài đặt Windows 10 ban đầu trong PowerShell

Xem lịch sử ngày và thời gian cài đặt phiên bản Windows 10 trước đó trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter.

Code:

Get-ChildItem -Path HKLM:\System\Setup\Source* | ForEach-Object {Get-ItemProperty -Path Registry::$_} | Select-Object ProductName, ReleaseID, CurrentBuild, @{n="Install Date"; e={([DateTime]'1/1/1970').AddSeconds($_.InstallDate)}} | Sort-Object "Install Date"
Xem lịch sử ngày và thời gian cài đặt phiên bản Windows 10 trước đó trong PowerShell
Xem lịch sử ngày và thời gian cài đặt phiên bản Windows 10 trước đó trong PowerShell

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 19/08/2020 14:02
51 👨 551
0 Bình luận
Sắp xếp theo