Cách vô hiệu hóa/kích hoạt F8 Advanced Boot Options trong Windows 10

Theo mặc định, bạn có thể khởi động vào Advanced Startup Options trong Windows 10.

Màn hình Advanced Boot Options là màn hình đen cũ khi khởi động như trong Windows 7 và Windows trước đó. Advanced Startup Options cho phép bạn khởi động Windows ở các chế độ khắc phục sự cố nâng cao như Advanced Startup Options. Tuy nhiên, bạn truy cập màn hình Advanced Boot Options bằng cách bật máy tính và tiếp tục nhấn phím F8 trước khi Windows khởi động.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt hoặc vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options cũ khi boot trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể bật hoặc tắt màn hình F8 Advanced Boot Options.
  • Nếu bạn đã bật Fast Boot trong cài đặt firmware UEFI, thì bạn sẽ không thể khởi động màn hình Advanced Boot Options, vì bạn sẽ không có thời gian nhấn F8 trước khi Windows khởi động.
  • Nếu bạn khởi động kép Windows 10 với một hệ điều hành Windows khác và đã bật Advanced Boot Options, thì bạn sẽ luôn thấy màn hình Windows Boot Manager bên dưới trước tiên khi boot.

Vô hiệu hóa/kích hoạt F8 Advanced Boot Options bằng lệnh displaybootmenu

1. Mở Command Prompt với quyền admin hoặc Command Prompt khi boot.

2. Thực hiện bước 3 (để kích hoạt) hoặc bước 4 (để vô hiệu hóa), tùy theo những gì bạn muốn làm.

3. Để kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10, nhập lệnh bên dưới trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 5.

bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
Kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10
Kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10

4. Để vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10, nhập lệnh bên dưới trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển đến bước 5.

bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no
Vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10
Vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Vô hiệu hóa/kích hoạt F8 Advanced Boot Options bằng lệnh bootmenupolicy

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hệ điều hành boot, thì tùy chọn này rất tiện để có thể chỉ định hệ điều hành nào bạn muốn vô hiệu hóa/kích hoạt F8 Advanced Boot Options.

1. Mở Command Prompt với quyền admin hoặc Command Prompt khi boot.

2. Nhập bcdedit trong Command Prompt và nhấn Enter.

3. Trong phần Windows Boot Manager, hãy nhìn sang bên phải phần default và ghi chú những gì có trong phần identifier (ví dụ: "{current}"). Đây là hệ điều hành mặc định.

Lưu ý phần default và identifier
Lưu ý phần default và identifier

4. Thực hiện bước 5 (để kích hoạt) hoặc bước 6 (để vô hiệu hóa), tùy theo những gì bạn muốn làm.

5. Để kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10, nhập lệnh bên dưới trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 7.

bcdedit /set {identifier} bootmenupolicy Legacy
Lệnh kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options
Lệnh kích hoạt màn hình F8 Advanced Boot Options

Lưu ý: Thay thế identifier trong lệnh trên với định danh thực tế (ví dụ: {current}) từ bước 3 cho hệ điều hành mặc định.

Ví dụ:

bcdedit /set {current} bootmenupolicy Legacy

6. Để vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options trong Windows 10, nhập lệnh bên dưới trong Command Prompt, nhấn Enter và chuyển sang bước 7.

bcdedit /set {identifier} bootmenupolicy Standard
Lệnh vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options
Lệnh vô hiệu hóa màn hình F8 Advanced Boot Options

Lưu ý: Thay thế identifier trong lệnh trên với định danh thực tế (ví dụ: {current}) từ bước 3 cho hệ điều hành mặc định.

Ví dụ:

bcdedit /set {current} bootmenupolicy Standard

7. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Thứ Hai, 15/06/2020 14:08
51 👨 2.673
0 Bình luận
Sắp xếp theo