Code One Fruit Simulator mới nhất và cách nhập code

Code One Fruit Simulator mới nhất sẽ tăng thêm cho người chơi một khoảng thời gian x2 kinh nghiệm, tăng tỉ lệ ra coin, tỉ lệ tăng điểm cộng nhân vật... tương tự như code Blox Fruit. Nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho người chơi khi đổi code và giúp những người mới chơi thấy được hết những nội dung phong phú của game ngay cả khi mới chơi. Dưới đây là code One Fruit Simulator mới nhất và cách nhập code.

Code One Fruit Simulator mới nhất

CodeTình trạng codeNhận thưởng
AZUREAWAKENINGCòn hạn sử dụng (mới)Nhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
DARCOTHEPHOENIXCòn hạn sử dụng (mới)Nhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
BOSSSTUDIOSEASTERCòn hạn sử dụng (mới)Nhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
EGGHUNTERSCòn hạn sử dụng (mới)Nhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
ELECTRICRABBITCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
ENLIGHTENMENTCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
TREMORV2Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
CAPTAINGOODBEARDCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
JoinLoyals!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
LoyalsCode!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
RACEV2SOONCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
BEARTYRANTCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SPRINGFRUITCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
THUNDERGODCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
LIGHTINGAWAKENINGCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
BossStudioLoyalsCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
Gear4!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
OFSimulator!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
DRESSROSASOONCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
GASFRUITCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
100MILVISITSCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
NEWYEARSCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
JACKFROSTCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
170KLIKESCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SORRYFORRAIDSCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
MERRYXMASCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
FINALLYCODEFIXEDCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
FROSTFLAMESCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
CODEFIX!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
NEWMANAGEMENT!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
GEAR3!Còn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SORRYFORDELAYCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
80MVISITSCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SUBMEDTWCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
HalloweenCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SkeletonCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
GUITARCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SUBXOUCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
ReviveCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
JeffBloxCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
PedrocaCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
LeopardCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
THEDUMLEGENDCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
IneCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost
SubAlonezinhoCòn hạn sử dụngNhận thưởng bao gồm 60 phút nhận Stats Boost, 60 phút nhận EXP Boost, 60 phút Coins Boost, 10 Frozen Present Items, 60 phút Mastery Boost

Code đã hết hạn

Dưới đây là những code One Fruit Simulator đã hết hạn, bạn sẽ không đổi được code One Fruit Simulator mới nhất

 • 60KLIKES
 • FlameAwaken
 • FIXTELEPORT
 • UpdateVenom
 • UpdateVenomDelay
 • UpdatePhoenix
 • 65MVISITS
 • 140KLIKES
 • 130KLIKES
 • THXROBLOX
 • RELEASE
 • SubCLstudio
 • PAWRELEASE
 • SEA2
 • TREMOR
 • 70KLIKES
 • 85KLIKES
 • 65KLIKES
 • SHUTDOWNRELEASE
 • DRAGON2
 • PERFOMANCEBOOST
 • RandomRace3
 • THX20KMEMBERS
 • RELEASERACE2
 • LIGHTAWAKEN
 • DRAGON
 • 20MIL!!!
 • SUMMER
 • NEWRACECODE
 • KOKUTOV2
 • 120KLIKES
 • RandomRace1
 • NEWCODE
 • UPDATE
 • FIXSHUTDOWN2
 • RELEASERACE
 • 100KLIKES
 • RUBBER
 • 55KLIKES
 • SECRETFRUITS
 • Thx5kLikes
 • FISHMANSTYLE
 • RaceSpins
 • UPDATEBOOST
 • SorryForDelay
 • SmokeFruit
 • 50MVISITS
 • RELEASERACE3
 • OPENBETA
 • SHADOW
 • MerryRaces
 • SubCLstudio2
 • 20MVISITS
 • 500LIKES
 • DRAGONFIX
 • BUBBLEISLAND
 • VAMPIRE
 • MerryChristmas
 • SKYFIX
 • CONQUEROR
 • 60KLIKES
 • RAIDS
 • RandomRace2
 • 50KLIKES
 • FIXSHUTDOWN
 • UPDATE2
 • 110KLIKES
 • 95KLIKES3
 • 40KLIKES
 • 8KACTIVE
 • DAILYQUEST
 • 4KPLAYERS
 • VALENTINE<3
 • THX25KLIKES
 • SKYISLAND
 • 30MAND300K
 • OPERATION
 • 10KACTIVE
 • XMASRACE
 • OPERATIONFIX
 • XMASBOOST
 • 75KLIKES
 • 80KLIKES
 • SOUND
 • NewUpdate
 • 35KLIKES

Cách nhập code đổi thưởng

Bước 1: Để nhập code đổi thưởng, bạn hãy chọn biểu tượng Menu xổ xuống như ở dưới hình, sau đó chọn

code one fruit simulator

Bước 2: Chọn biểu tượng Codes trên cùng danh sách để mở bảng nhập code đổi thưởng.

giftcode one fruit simulator

Bước 3: Nhập code vào khung bên dưới, nhập ID channel youtube của bạn sau khi đã đăng ký kênh Theboss_Brandon vào khung bên trên và chọn Redeem. Nếu code còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy phần thưởng được đổi.

one fruit simulator code

Làm cách nào để lấy thêm code One Fruit?

Theo dõi trang mạng xã hội X (@Paida_sc) của nhà phát triển game và YouTube của nhà phát triển (@PaidosYT) hoặc tham gia server Discord chính thức của One Fruit Simulator. Cộng đồng người chơi trên Fanpage Facebook và những mạng xã hội hay forum khác đều sẽ chia sẻ giftcode mới nhất, kèm theo đó là những chia sẻ về kinh nghiệm chơi game.

Tuy nhiên, cách dễ dàng nhất để nhận code mới là đánh dấu bài viết này và thỉnh thoảng kiểm tra lại, Quantrimang sẽ thường xuyên cập nhật giftcode ngay khi có code mới.

Tại sao bạn nhập code One Fruit không được?

Có một số lý do có thể khiến code One Fruit Simulator của bạn gặp trục trặc. Khi nhập mã, bạn phải kiểm tra chính xác từng kí tự, trong trường hợp bạn không thể sao chép giftcode trong bảng code bên trên thì hãy nhập chính xác từng kí tự, kí tự hoa, thường, số và đôi khi là ký tự đặc biệt.

Vì chúng hầu như luôn phân biệt chữ hoa chữ thường nên ngay cả khi bạn viết không chính xác một chữ thôi cũng có thể khiến code không hợp lệ.

Ngày hết hạn của code cũng có thể là nguyên nhân khiến người chơi không thể nhập code. Code được nhà phát triển tung ra kèm theo ngày hết hạn, và thường thì nhà phát triển cũng không thông báo ngày hết hạn cho code đó. Nên việc cập nhật code thường xuyên và nhập code đổi thưởng sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bỏ lỡ code đó trước khi hết hạn code.

Thứ Hai, 25/03/2024 17:30
53 👨 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Code game