Cách cài đặt OBS Studio trên Raspberry Pi OS

Với các model Raspberry Pi mới có sẵn, việc quay và phát video đã trở nên khả thi. Raspberry Pi 4 có thể xử lý việc này khá tốt.

Một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất để quay video trên PC là OBS Studio và có thể cài đặt nó trên Raspberry Pi. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Cài đặt OBS Studio

Phần cứng

OBS Studio không được tối ưu hóa cho Raspberry Pi, không có bản phát hành nào cho Pi và không có sự phát triển cụ thể nào cho kiến ​​trúc ARM.

Quá trình biên dịch có thể rất dài tùy thuộc vào model Raspberry Pi.

Bạn nên dùng Raspberry Pi 4 4GB hoặc 8GB trên Vilros để làm theo hướng dẫn này.

Nếu bạn muốn thử trên Raspberry Pi 3B+, nó có thể hoạt động nếu bạn tạo một file swap.

Đây là cách tạo file swap (trong Terminal hoặc thông qua SSH):

sudo dd if=/dev/zero of=/var/swap2 bs=1024 count=1000000
sudo chmod 600 /var/swap2
sudo mkswap /var/swap2
sudo swapon /var/swap2
sudo swapon

Ngay cả với Raspberry Pi 4, quá trình biên dịch sẽ sử dụng 100% CPU và phần lớn bộ nhớ. Vì vậy, hãy kiên nhẫn nếu bạn thử trên một thiết bị khác.

Cài đặt OBS Studio trên Raspberry Pi OS
Cài đặt OBS Studio trên Raspberry Pi OS

Điều kiện tiên quyết

Khi hệ thống đã sẵn sàng, bạn cần cài đặt một danh sách lớn các gói trước khi bắt đầu quá trình biên dịch.

Sao chép và dán lệnh sau trong Terminal:

sudo apt install build-essential checkinstall cmake git libmbedtls-dev libasound2-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavfilter-dev libavformat-dev libavutil-dev libcurl4-openssl-dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libgl1-mesa-dev libjack-jackd2-dev libjansson-dev libluajit-5.1-dev libpulse-dev libqt5x11extras5-dev libspeexdsp-dev libswresample-dev libswscale-dev libudev-dev libv4l-dev libvlc-dev libx11-dev libx11-xcb1 libx11-xcb-dev libxcb-xinput0 libxcb-xinput-dev libxcb-randr0 libxcb-randr0-dev libxcb-xfixes0 libxcb-xfixes0-dev libx264-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xinerama0-dev libxcomposite-dev libxinerama-dev pkg-config python3-dev qtbase5-dev libqt5svg5-dev swig

FFmpeg AAC

Một điều kiện tiên quyết khác là gói FDK AAC, nhưng không có phiên bản đầy đủ có sẵn trên Raspbian.

Vì vậy, bài viết sẽ tải xuống từ kho Debian và cài đặt thủ công

FDK AAC là trình mã hóa FFmpeg cho định dạng AAC, kế thừa từ MP3, thường được sử dụng trong các stream MP4 và được yêu cầu cho OBS Studio.

Đây là cách cài đặt nó:

- Tải xuống 2 file này:

wget http://ftp.debian.org/debian/pool/non-free/f/fdk-aac/libfdk-aac2_2.0.1-1_armhf.deb
wget http://ftp.debian.org/debian/pool/non-free/f/fdk-aac/libfdk-aac-dev_2.0.1-1_armhf.deb

- Cài đặt chúng với:

sudo dpkg -i libfdk-aac2_2.0.1-1_armhf.deb
sudo dpkg -i libfdk-aac-dev_2.0.1-1_armhf.deb

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để tải xuống và biên dịch mã nguồn

Xây dựng mã nguồn

Bài viết sẽ tải mã nguồn từ dự án GitHub.

Thực hiện theo các bước sau để tải xuống và cài đặt mọi thứ:

- Tải xuống mã nguồn với git:

sudo git clone --recursive https://github.com/obsproject/obs-studio.git

Bạn có thể di chuyển đến một thư mục cụ thể nếu bạn muốn (như /opt). Bài viết đã thực hiện việc này trong thư mục Downloads.

- Di chuyển đến thư mục mới:

cd obs-studio

- Tạo một thư mục và di chuyển vào thư mục này:

sudo mkdir build
cd build

- Chạy cmake:

sudo cmake -DUNIX_STRUCTURE=1 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..

- Và cuối cùng, bắt đầu quá trình biên dịch:

sudo make -j4

Thời gian biên dịch phụ thuộc vào phần cứng của bạn, từ vài phút đến một giờ.

Và đây là bước cuối cùng để cài đặt OBS Studio:

sudo make install

OBS hiện đã sẵn sàng để sử dụng

Lần chạy đầu tiên

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi động nó từ menu chính: Sound & Video > OBS Studio.

Trong lần chạy đầu tiên, trình hướng dẫn cấu hình tự động có sẵn để thiết lập cài đặt mặc định.

Trả lời một vài câu hỏi (bạn có thể giữ nguyên các giá trị mặc định) và OBS sẽ chạy thử nghiệm để cấu hình mọi thứ. Nhấp vào Apply settings to confirm.

Gỡ lỗi trên Raspberry Pi 4

Trên Raspberry Pi 4, bạn không thể chạy OBS trực tiếp.

Tác giả bài viết đã gặp lỗi này:

Failed to initialize video. Your GPU may not be supported, or your graphic drivers may need to be updated.

(Không thể khởi tạo video. GPU có thể không được hỗ trợ hoặc driver đồ họa cần được cập nhật).

Điều duy nhất hiệu quả với ví dụ là đặt biến này trước khi bắt đầu OBS:

- Mở một Terminal.

- Chạy lệnh này:

MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.3 obs

Mọi thứ sẽ hoạt động như mong đợi. Bây giờ, bạn có thể chạy trình hướng dẫn cấu hình tự động như được giải thích trong bước trước.

Thứ Ba, 24/08/2021 16:39
33 👨 801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi