6 cách sử dụng hàm Hyperlink trong Excel

Hàm Hyperlink trong Excel về cơ bản cũng như tính năng Hyperlink, giúp chúng ta liên kết các dữ liệu trong bảng tính hoặc những bảng tính khác nhau. Với hàm Hyperlink trong Excel thì bạn có thể làm nhiều hơn so với tính năng. Theo đó chúng ta có thể liên kết tới một ô cụ thể trong bảng dữ liệu, hoặc liên kết tới vùng dữ liệu trong Excel đã đặt tên,... Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm Hyperlink trong Excel.

Công thức hàm Hyperlink trong Excel

Hàm Hyperlink trong Excel sẽ có công thức dùng là =HYPERLINK(link_location, [friendly_name]).

Trong đó:

  • Link_location: là trường bắt buộc phải có khi dùng hàm Hyperlink, là đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở.
  • Friendly_name: Tên hiển thị trong ô. Chúng có thể là văn bản hoặc giá trị số hiển thị. Friendly_name sẽ được hiển thị bằng màu xanh được gạch chân (giống như đường dẫn link thông thường).

Liên kết tới ô cùng Sheet trong bảng tính Excel

Chúng ta sẽ liên kết tới ô C5 trong bảng dữ liệu có tên Page1. Tên của file Excel này là Điểm chuẩn lớp 10 -2019.xlsx. Lưu ý phải có định dạng của file Excel.

Chúng ta có công thức hàm Hyperlink là =HYPERLINK("[Điểm chuẩn lớp 10 - 2019.xlsx]Page1!C5") rồi nhấn Enter.

Liên kết tới ô cùng sheet trong Excel

Kết quả sẽ hiển thị nội dung của hàm Hyperlink và khi click chọn bạn sẽ được chuyển tới ô C5.

Link tới ô cùng sheet trong Excel

Liên kết tới ô khác Sheet trong Excel

Chúng ta sẽ liên kết tới ô B5 thuộc sheet 2 có tên Page2.

Công thức hàm sử dụng là =HYPERLINK("[Điểm chuẩn lớp 10 - 2019.xlsx]Page2!B5") rồi nhấn Enter.

Liên kết tới ô khác Sheet trong Excel

Sau đó bạn nhấn Enter và cũng hiển thị nội dung có chèn liên kết để di chuyển tới ô dữ liệu khác sheet trong cùng tài liệu Excel.

Link tới ô khác Sheet trong Excel

Dùng hàm Hyperlink liên kết vùng dữ liệu Excel

Ví dụ chúng ta sẽ liên kết tới vùng dữ liệu có tên là Điểm trong Excel. Công thức hàm sử dụng là =HYPERLINK("[Điểm chuẩn lớp 10 - 2019.xlsx]Điểm") sau đó cũng nhấn Enter.

Liên kết vùng dữ liệu Excel

Ngay lập tức bạn được chuyển tới vùng dữ liệu Điểm đã được tạo trên Excel.

Link liên kết vùng dữ liệu Excel

Hàm Hyperlink liên kết tới file Excel khác

Chúng ta cũng có thể tạo liên kết tới file Excel khác trong cùng 1 ổ đĩa lưu trữ hoặc khác ổ cũng được.

Chẳng hạn bạn liên kết tới file Excel ThongKeCV-NV2016 được lưu ở thư mục văn bản tại ổ đĩa D. Công thức hàm là =HYPERLINK("D:\văn bản\ThongKeCV-NV2016.xls").

Hàm Hyperlink liên kết tới file Excel khác

Sau khi nhấn Enter thì cũng hiển thị nội dung liên kết như hình. Khi click vào link này thì bảng dữ liệu ThongKeCV-NV2016 sẽ được mở ngay.

Ngoài ra bạn cũng có thể liên kết cụ thể tới 1 ô trong bảng dữ liệu ThongKeCV-NV2016 này. Bạn sẽ cần thêm tên sheet và ô dữ liệu cần liên kết. Công thức hàm là =HYPERLINK("[D:\văn bản\ThongKeCV-NV2016.xls]T1!C9").

Link liên kết tới 1 ô trong file Excel khác

Sau đó cũng hiển thị nội dung liên kết trực tiếp tới ô dữ liệu trong 1 file Excel khác.

Liên kết tới 1 ô trong file Excel khác

Liên kết file Excel trên web

Công thức liên kết tới file Excel trên web hoặc mạng nội bộ trong công ty cũng đơn giản. Công thức hàm là =HYPERLINK("http://www.mysite.com/report.xlsx").

Hàm Hyperlink liên kết tới file Word

Công thức hàm liên kết tới file Word trong máy tính sẽ là =HYPERLINK("D:\text.docx") rồi nhấn Enter.

Hàm Hyperlink liên kết tới file Word

Kết quả bạn cũng được đường dẫn tới file văn bản Word mà chúng ta cần.

Liên kết tới file Word

Thứ Hai, 23/01/2023 13:15
31 👨 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo