Bật/tắt tính năng ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 build 17763.404, Microsoft đã thêm cài đặt Group Policy mới có tên Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network (Kích hoạt Windows để ngắt kết nối máy tính khỏi mạng). Điều này xác định cách Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng khi xác định rằng, máy tính không nên được kết nối với mạng nữa.

Nếu cài đặt policy này được kích hoạt (Enabled hoặc Not Configured), Windows sẽ ngắt kết nối mềm (soft disconnect) máy tính khỏi mạng khi xác định rằng máy tính không nên được kết nối với mạng nữa.

Nếu cài đặt policy này bị tắt (Disable), Windows sẽ ngắt kết nối máy tính khỏi mạng ngay lập tức khi xác định rằng máy tính không nên được kết nối với mạng nữa.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cật/tắt tính năng ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng trong Windows 10.

Bật hoặc tắt trong Local Group Policy Editor

Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education. Tất cả các phiên bản đều có thể sử dụng tùy chọn 2 bên dưới.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Local Group Policy Editor.

Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager
Nấp đúp vào policy Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network để chỉnh sửa
Nấp đúp vào policy Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network để chỉnh sửa

3. Trong bảng điều khiển bên phải Windows Connection Manager trong Local Group Policy Editor, nhấp đúp vào policy Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network để chỉnh sửa.

4. Thực hiện bước 5 (để bật) hoặc bước 6 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

5. Để kích hoạt Windows ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng, chọn Not Configured hoặc Enabled, nhấn vào OK và chuyển đến bước 7 bên dưới. Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để vô hiệu hóa Windows ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng, chọn Disabled, nhấn vào OK và chuyển đến bước 7 bên dưới.

Chọn Disabled rồi nhấn Ok
Chọn Disabled rồi nhấn Ok

7. Đóng Local Group Policy Editor.

Bật hoặc tắt bằng file REG

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ thêm và sửa đổi giá trị DWORD trong các registry key.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WcmSvc\GroupPolicy

1. Thực hiện bước 2 (để bật), bước 3 (để tắt) hoặc bước 4 (mặc định) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để cho phép Windows ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng, tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

3. Để vô hiệu hóa tính năng Windows ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng, tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

4. Mặc định không cấu hình Windows ngắt kết nối mềm máy tính khỏi mạng, tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

5. Lưu file .reg vào desktop.

6. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

7. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

8. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Thứ Bảy, 11/01/2020 10:36
52 👨 3.462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10