Bảng mã màu chuẩn cho lập trình viên, nhà thiết kế

Sở hữu bảng mã màu CSS chuẩn, bạn sẽ tự tin hơn khi thiết kế, lập trình web, bởi màu sắc là một phần không thể thiếu trong thế giới Internet. Đây là các mã màu hex RGB tiêu chuẩn, bạn có thể ghi nhớ hoặc lưu lại để copy khi cần nhé!

Theo Wikipedia, mô hình màu RGB sử dụng mô hình bổ sung trong đó ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam được tổ hợp với nhau theo nhiều phương thức khác nhau để tạo thành các màu khác. Từ viết tắt RGB trong tiếng Anh có nghĩa là đỏ (red), xanh lục (green) và xanh lam (blue), là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung.

Cũng lưu ý rằng mô hình màu RGB tự bản thân nó không định nghĩa thế nào là "đỏ", "xanh lục" và "xanh lam" một cách chính xác, vì thế với cùng các giá trị như nhau của RGB có thể mô tả các màu tương đối khác nhau trên các thiết bị khác nhau có cùng một mô hình màu. Trong khi chúng cùng chia sẻ một mô hình màu chung, không gian màu thực sự của chúng là dao động một cách đáng kể.

Hệ thống màu Hex là biến thể của RGB, sử dụng cơ chế 16bit và được bắt đầu bởi dấu # thay vì các số từ 0 đến 225 như RGB.

Cấp độ

Màu

Tên màu

Giá trị hex của RGB

Hiển thị

CSS Level 1   black #000000  
  silver #c0c0c0  
  gray #808080  
  white #ffffff  
  maroon #800000  
  red #ff0000  
  purple #800080  
  fuchsia #ff00ff  
  green #008000  
  lime #00ff00  
  olive #808000  
  yellow #ffff00  
  navy #000080  
  blue #0000ff  
  teal #008080  
  aqua #00ffff  
CSS Level 2 (Revision 1)   orange #ffa500  
CSS Color Module Level 3   aliceblue #f0f8ff  
  antiquewhite #faebd7  
  aquamarine #7fffd4  
  azure #f0ffff  
  beige #f5f5dc  
  bisque #ffe4c4  
  blanchedalmond #ffebcd  
  blueviolet #8a2be2  
  brown #a52a2a  
  burlywood #deb887  
  cadetblue #5f9ea0  
  chartreuse #7fff00  
  chocolate #d2691e  
  coral #ff7f50  
  cornflowerblue #6495ed  
  cornsilk #fff8dc  
  crimson #dc143c  
  cyan
(synonym of aqua)
#00ffff  
  darkblue #00008b  
  darkcyan #008b8b  
  darkgoldenrod #b8860b  
  darkgray #a9a9a9  
  darkgreen #006400  
  darkgrey #a9a9a9  
  darkkhaki #bdb76b  
  darkmagenta #8b008b  
  darkolivegreen #556b2f  
  darkorange #ff8c00  
  darkorchid #9932cc  
  darkred #8b0000  
  darksalmon #e9967a  
  darkseagreen #8fbc8f  
  darkslateblue #483d8b  
  darkslategray #2f4f4f  
  darkslategrey #2f4f4f  
  darkturquoise #00ced1  
  darkviolet #9400d3  
  deeppink #ff1493  
  deepskyblue #00bfff  
  dimgray #696969  
  dimgrey #696969  
  dodgerblue #1e90ff  
  firebrick #b22222  
  floralwhite #fffaf0  
  forestgreen #228b22  
  gainsboro #dcdcdc  
  ghostwhite #f8f8ff  
  gold #ffd700  
  goldenrod #daa520  
  greenyellow #adff2f  
  grey #808080  
  honeydew #f0fff0  
  hotpink #ff69b4  
  indianred #cd5c5c  
  indigo #4b0082  
  ivory #fffff0  
  khaki #f0e68c  
  lavender #e6e6fa  
  lavenderblush #fff0f5  
  lawngreen #7cfc00  
  lemonchiffon #fffacd  
  lightblue #add8e6  
  lightcoral #f08080  
  lightcyan #e0ffff  
  lightgoldenrodyellow #fafad2  
  lightgray #d3d3d3  
  lightgreen #90ee90  
  lightgrey #d3d3d3  
  lightpink #ffb6c1  
  lightsalmon #ffa07a  
  lightseagreen #20b2aa  
  lightskyblue #87cefa  
  lightslategray #778899  
  lightslategrey #778899  
  lightsteelblue #b0c4de  
  lightyellow #ffffe0  
  limegreen #32cd32  
  linen #faf0e6  
  magenta
(synonym of fuchsia)
#ff00ff  
  mediumaquamarine #66cdaa  
  mediumblue #0000cd  
  mediumorchid #ba55d3  
  mediumpurple #9370db  
  mediumseagreen #3cb371  
  mediumslateblue #7b68ee  
  mediumspringgreen #00fa9a  
  mediumturquoise #48d1cc  
  mediumvioletred #c71585  
  midnightblue #191970  
  mintcream #f5fffa  
  mistyrose #ffe4e1  
  moccasin #ffe4b5  
  navajowhite #ffdead  
  oldlace #fdf5e6  
  olivedrab #6b8e23  
  orangered #ff4500  
  orchid #da70d6  
  palegoldenrod #eee8aa  
  palegreen #98fb98  
  paleturquoise #afeeee  
  palevioletred #db7093  
  papayawhip #ffefd5  
  peachpuff #ffdab9  
  peru #cd853f  
  pink #ffc0cb  
  plum #dda0dd  
  powderblue #b0e0e6  
  rosybrown #bc8f8f  
  royalblue #4169e1  
  saddlebrown #8b4513  
  salmon #fa8072  
  sandybrown #f4a460  
  seagreen #2e8b57  
  seashell #fff5ee  
  sienna #a0522d  
  skyblue #87ceeb  
  slateblue #6a5acd  
  slategray #708090  
  slategrey #708090  
  snow #fffafa  
  springgreen #00ff7f  
  steelblue #4682b4  
  tan #d2b48c  
  thistle #d8bfd8  
  tomato #ff6347  
  turquoise #40e0d0  
  violet #ee82ee  
  wheat #f5deb3  
  whitesmoke #f5f5f5  
  yellowgreen #9acd32  
CSS Color Module Level 4   rebeccapurple #663399  
Thứ Sáu, 02/03/2018 15:35
4,611 👨 7.247