Bảng mã màu chuẩn cho lập trình viên, nhà thiết kế

Sở hữu bảng mã màu CSS chuẩn, bạn sẽ tự tin hơn khi thiết kế, lập trình web, bởi màu sắc là một phần không thể thiếu trong thế giới Internet. Đây là các mã màu hex RGB tiêu chuẩn, bạn có thể ghi nhớ hoặc lưu lại để copy khi cần nhé!

Theo Wikipedia, mô hình màu RGB sử dụng mô hình bổ sung trong đó ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh lam được tổ hợp với nhau theo nhiều phương thức khác nhau để tạo thành các màu khác. Từ viết tắt RGB trong tiếng Anh có nghĩa là đỏ (red), xanh lục (green) và xanh lam (blue), là ba màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung.

Cũng lưu ý rằng mô hình màu RGB tự bản thân nó không định nghĩa thế nào là "đỏ", "xanh lục" và "xanh lam" một cách chính xác, vì thế với cùng các giá trị như nhau của RGB có thể mô tả các màu tương đối khác nhau trên các thiết bị khác nhau có cùng một mô hình màu. Trong khi chúng cùng chia sẻ một mô hình màu chung, không gian màu thực sự của chúng là dao động một cách đáng kể.

Hệ thống màu Hex là biến thể của RGB, sử dụng cơ chế 16bit và được bắt đầu bởi dấu # thay vì các số từ 0 đến 225 như RGB.

Cấp độ

Màu

Tên màu

Giá trị hex của RGB

Hiển thị

CSS Level 1black#000000
silver#c0c0c0
gray#808080
white#ffffff
maroon#800000
red#ff0000
purple#800080
fuchsia#ff00ff
green#008000
lime#00ff00
olive#808000
yellow#ffff00
navy#000080
blue#0000ff
teal#008080
aqua#00ffff
CSS Level 2 (Revision 1)orange#ffa500
CSS Color Module Level 3aliceblue#f0f8ff
antiquewhite#faebd7
aquamarine#7fffd4
azure#f0ffff
beige#f5f5dc
bisque#ffe4c4
blanchedalmond#ffebcd
blueviolet#8a2be2
brown#a52a2a
burlywood#deb887
cadetblue#5f9ea0
chartreuse#7fff00
chocolate#d2691e
coral#ff7f50
cornflowerblue#6495ed
cornsilk#fff8dc
crimson#dc143c
cyan
(synonym of aqua)
#00ffff
darkblue#00008b
darkcyan#008b8b
darkgoldenrod#b8860b
darkgray#a9a9a9
darkgreen#006400
darkgrey#a9a9a9
darkkhaki#bdb76b
darkmagenta#8b008b
darkolivegreen#556b2f
darkorange#ff8c00
darkorchid#9932cc
darkred#8b0000
darksalmon#e9967a
darkseagreen#8fbc8f
darkslateblue#483d8b
darkslategray#2f4f4f
darkslategrey#2f4f4f
darkturquoise#00ced1
darkviolet#9400d3
deeppink#ff1493
deepskyblue#00bfff
dimgray#696969
dimgrey#696969
dodgerblue#1e90ff
firebrick#b22222
floralwhite#fffaf0
forestgreen#228b22
gainsboro#dcdcdc
ghostwhite#f8f8ff
gold#ffd700
goldenrod#daa520
greenyellow#adff2f
grey#808080
honeydew#f0fff0
hotpink#ff69b4
indianred#cd5c5c
indigo#4b0082
ivory#fffff0
khaki#f0e68c
lavender#e6e6fa
lavenderblush#fff0f5
lawngreen#7cfc00
lemonchiffon#fffacd
lightblue#add8e6
lightcoral#f08080
lightcyan#e0ffff
lightgoldenrodyellow#fafad2
lightgray#d3d3d3
lightgreen#90ee90
lightgrey#d3d3d3
lightpink#ffb6c1
lightsalmon#ffa07a
lightseagreen#20b2aa
lightskyblue#87cefa
lightslategray#778899
lightslategrey#778899
lightsteelblue#b0c4de
lightyellow#ffffe0
limegreen#32cd32
linen#faf0e6
magenta
(synonym of fuchsia)
#ff00ff
mediumaquamarine#66cdaa
mediumblue#0000cd
mediumorchid#ba55d3
mediumpurple#9370db
mediumseagreen#3cb371
mediumslateblue#7b68ee
mediumspringgreen#00fa9a
mediumturquoise#48d1cc
mediumvioletred#c71585
midnightblue#191970
mintcream#f5fffa
mistyrose#ffe4e1
moccasin#ffe4b5
navajowhite#ffdead
oldlace#fdf5e6
olivedrab#6b8e23
orangered#ff4500
orchid#da70d6
palegoldenrod#eee8aa
palegreen#98fb98
paleturquoise#afeeee
palevioletred#db7093
papayawhip#ffefd5
peachpuff#ffdab9
peru#cd853f
pink#ffc0cb
plum#dda0dd
powderblue#b0e0e6
rosybrown#bc8f8f
royalblue#4169e1
saddlebrown#8b4513
salmon#fa8072
sandybrown#f4a460
seagreen#2e8b57
seashell#fff5ee
sienna#a0522d
skyblue#87ceeb
slateblue#6a5acd
slategray#708090
slategrey#708090
snow#fffafa
springgreen#00ff7f
steelblue#4682b4
tan#d2b48c
thistle#d8bfd8
tomato#ff6347
turquoise#40e0d0
violet#ee82ee
wheat#f5deb3
whitesmoke#f5f5f5
yellowgreen#9acd32
CSS Color Module Level 4rebeccapurple#663399
Thứ Sáu, 02/03/2018 15:35
4,714 👨 23.189
0 Bình luận
Sắp xếp theo