SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Chuyên mục học SQL của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về SQL để sử dụng trong: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác.

TỔNG QUAN VỀ SQL

1. Tổng quan về SQL

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS trong SQL

3. Tìm hiểu về những RDBMS phổ biến nhất

4. Cú pháp SQL cơ bản

5. Kiểu dữ liệu trong SQL

6. Toán tử trong SQL

7. Biểu thức trong SQL

LỆNH THAO TÁC VỚI CSDL VÀ TABLE

8. Lệnh CREATE Database trong SQL

9. Lệnh DROP DATABASE trong SQL

10. Lệnh USE trong SQL để chọn cơ sở dữ liệu

11. Lệnh CREATE TABLE trong SQL để tạo bảng cơ sở dữ liệu

12. Lệnh DROP TABLE hay DELETE TABLE trong SQL

LỆNH VÀ TRUY VẤN THÔNG DỤNG TRONG SQL

13. Lệnh INSERT trong SQL

14. Lệnh SELECT trong SQL

15. Mệnh đề WHERE trong SQL

16. Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL

17. Lệnh UPDATE trong SQL

18. Lệnh DELETE trong SQL