Cài đặt PowerDNS (với MySQL Backend) và Poweradmin trên Debian Squeeze

Quản Trị Mạng - PowerDNS là một máy chủ DNS, được viết bằng ngôn ngữ C++ và cấp phép theo giấy phép của GPL. Nó chạy trên hầu hết các hệ điều hành bắt nguồn từ Unix và Microsoft Windows. PowerDNS có một số lượng lớn các tính năng của các phần phụ trợ khác nhau, từ BIND tới cơ sở dữ liệu quan hệ và thuật toán cân bằng tải/tự động chuyển đổi dự phòng. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nameserver PowerDNS (với phụ trợ của MySQL) và Poweradmin – bảng điều khiển cho PowerDNS trên một hệ thống Debian Squeeze.

1. Một số lưu ý

Trong ví dụ minh họa này chúng tôi sử dụng một máy chủ Debian Squeeze (master) với hostname là server1.example.com và địa chỉ IP 192.168.0.100. Hướng dẫn này sẽ thiết lập một máy chủ PowerDNS; có thể dễ dàng thêm PowerDNS slave(s) bằng cách sử dụng sao chép cơ sở dữ liệu MySQL từ master tới slave(s).

2. Cài đặt MySQL

Để tiến hành cài đặt MySQL, sử dụng câu lệnh sau:

apt-get install mysql-server mysql-client

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một mật khẩu cho user root của MySQL – mật khẩu này có giá trị cho user root@localhost cũng như root@server1.example.com, vì vậy chúng ta không cần chỉ định một password root MySQL thủ công sau này:

New password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
Repeat password for the MySQL "root" user: <--
yourrootsqlpassword

Với mục đích muốn MySQL lắng nghe trên toàn bộ giao diện (điều này rất quan trọng để nhân rộng MySQL database) chứ không chỉ riêng localhost, do đó chúng ta chỉnh sửa tập tin /etc/mysql/my.cnf và chú thích cho dòng bind-address = 127.0.0.1:

vi /etc/mysql/my.cnf

[...]
#bind-address = 127.0.0.1
[...]

Sau đó khởi động lại MySQL:

/etc/init.d/mysql restart

Kiểm tra kết nối mạng có được kích hoạt bằng lệnh:

netstat -tap | grep mysql

Kết quả sẽ trông giống như sau:

server1:~# netstat -tap | grep mysql
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 2453/mysqld
server1:~#

3. Cài đặt PowerDNS

Để cài đặt PowerDNS chúng ta chạy:

apt-get install pdns-server pdns-backend-mysql

Cấu hình PowerDNS nằm tại thư mục /etc/powerdns – chúng ta sẽ vào trong đó ở phần sau.

Bây giờ kết nối tới MySQL:

mysql -u root –p

Nhập vào mật khẩu root MySQL của bạn và trên MySQL shell chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu cho PowerDNS:

CREATE DATABASE powerdns;

Tiếp theo tạo một cơ sở dữ liệu người dùng (powerdns) cho PowerDNS:

GRANT ALL ON powerdns.* TO 'power_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'power_admin_password';
GRANT ALL ON powerdns.* TO 'power_admin'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'power_admin_password';
FLUSH PRIVILEGES;

(Thay thế power_admin_password bằng mật khẩu của bạn).

USE powerdns;

CREATE TABLE domains (
id INT auto_increment,
name VARCHAR(255) NOT NULL,
master VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
last_check INT DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) NOT NULL,
notified_serial INT DEFAULT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
primary key (id)
);

CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name);

CREATE TABLE records (
id INT auto_increment,
domain_id INT DEFAULT NULL,
name VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
type VARCHAR(6) DEFAULT NULL,
content VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
ttl INT DEFAULT NULL,
prio INT DEFAULT NULL,
change_date INT DEFAULT NULL,
primary key(id)
);

CREATE INDEX rec_name_index ON records(name);
CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type);
CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id);

CREATE TABLE supermasters (
ip VARCHAR(25) NOT NULL,
nameserver VARCHAR(255) NOT NULL,
account VARCHAR(40) DEFAULT NULL
);

Cuối cùng là rời khỏi MySQL shell:

quit;

Bây giờ chúng ta cấu hình PowerDNS để nó sử dụng MySQL backend:

vi /etc/powerdns/pdns.conf

Thêm vào dòng launch=gmysql cho tập tin pdns.conf:

[...]
#################################
# launch        Which backends to launch and order to query them in
#
# launch=
launch=gmysql
[...]

Sau đó mở /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local và làm cho nó giống như dưới đây:

vi /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local

# Here come the local changes the user made, like configuration of
# the several backends that exist.

gmysql-host=127.0.0.1
gmysql-user=power_admin
gmysql-password=power_admin_password
gmysql-dbname=powerdns

Và khởi động lại pdns:

/etc/init.d/pdns restart

Như vậy PowerDNS đã sẵn sàng để được sử dụng. Để tìm hiểu thêm về nó bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu tại đây.

4. Cài đặt Poweradmin

Tiếp theo chúng ta tiến hành cài đặt Poweradmin, một bảng điều khiển dựa trên web cho PowerDNS. Poweradmin được viết trong PHP, do đó cần cài đặt một web server (ở đây chúng tôi đang chạy Apache2) và PHP:

apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php-pear php5-imap php5-mcrypt php5-ming php5-mysql php5-xmlrpc gettext php-db php-mdb2 php-mdb2-driver-mysql

Sau đó restart lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Bây giờ các điều kiện đầu tiên để cài đặt Poweradmin đã hoàn thành, lúc này bạn có thể bắt đầu cài Poweradmin. Chúng tôi sẽ cài đặt nó trong thư mục con của /var/www - /var/www, là một document root cho các website mặc định của Apache trên Debian. Nếu bạn tạo một vhost với document root khác, hãy điều chỉnh lại đường dẫn cho phù hợp.

Kích vào liên kết này để tải về gói Poweradmin mới nhất, ví dụ như:

cd /tmp
wget https://www.poweradmin.org/download/poweradmin-2.1.5.tgz

Sau đó cài đặt nó vào thư mục /var/www/poweradmin:

tar xvfz poweradmin-2.1.5.tgz
mv poweradmin-2.1.5 /var/www/poweradmin
touch /var/www/poweradmin/inc/config.inc.php
chown -R www-data:www-data /var/www/poweradmin/

Bây giờ mở trình duyệt và khởi động trình cài đặt Poweradmin dựa trên web (http://server1.example.com/poweradmin/install/index.php hoặc http://192.168.0.100/poweradmin/install/index.php).

Chọn ngôn ngữ (English hoặc Dutch):

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Tiếp theo kích Go to step 3 để tiến hành:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Bây giờ điền thông tin chi tiết cho cơ sở dữ liệu của bạn. Điều quan trọng là bạn điền đầy đủ các chi tiết cho user root MySQL, không phải powerdns MySQL user chúng ta đã tạo trước đó. Ngoài ra cần cung cấp một mật khẩu cho user admin cho giao diện web Poweradmin. Mật khẩu này sẽ được các user admin sử dụng để đăng nhập vào Poweradmin sau này.

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Trên trang tiếp theo, điền vào các chi tiết cho user MySQL power_admin mà chúng ta khởi tạo trong phần 3 của bài viết. Cũng cần điền vào hai nameservers mặc định sẽ được sử dụng trong khu vực của bạn trừ khi đã cung cấp nameservers khác khi tạo một zone (thông thường đây là những tên của hệ thống hiện tại và máy chủ slave mà bạn có thể thiết lập khi nhân rộng MySQL).

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Màn hình tiếp the yêu cầu bạn thực thi một truy vấn MySQL. Chúng ta không cần làm điều này bởi đã thực hiện việc tương tự ở phần 3 (hai câu lệnh GRANT). Chỉ cần kích Go to step 6:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Kích tiếp nút Go to step 7:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Quá trình cài đặt đã được hoàn thành…

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

… nhưng vì lý do an ninh chúng ta cần xóa thư mục install:

rm -fr /var/www/poweradmin/install/


Bây giờ bạn có thể vào trang http://server1.example.com/poweradmin hoặc http://192.168.0.100/poweradmin để đăng nhập với username admin và password mà bạn đã tạo trong quá trình cài đặt:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Giao diện web của Poweradmin trông như sau:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Để tạo một zone, kích vào Add master zone và điền vào tên miền (ví dụ example.com):

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Trên trang List zones bạn sẽ nhìn thấy vùng zone mới chỉ có một bản ghi (bản ghi SOA). Kích vào biểu tượng edit

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

… và sau đó kích Add record để thêm các bản ghi:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Ví dụ bản ghi NS:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Và bản ghi A (ví dụ example.com), trường Name để trống và mail.example.com:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

MX records:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Để tạo PTR records, vào trang Add master zone và tạo một zone có tên in-addr.arpa:

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Để tạo một PTR record trỏ từ IP 1.2.3.4 tới server1.example.com, tạo một bản ghi theo List zones và điền 4.3.2.1 trong trường Name (ở đó địa chỉ IP có thứ tự ngược) và server1.example.com trong trường Content.

Cài đặt PowerDNS và Poweradmin trên Debian Squeeze

Sau khi tạo xong các record cho mình, có thể kiểm tra chúng bằng lệnh dig:

Man dig

Để xem chi tiết:

dig @localhost mx example.com

root@server1:~# dig @localhost mx example.com

; <<>> DiG 9.7.2-P3 <<>> @localhost mx example.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28599
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; QUESTION SECTION:
;example.com. IN MX

;; ANSWER SECTION:
example.com. 86400 IN MX 10 mail.example.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.example.com. 86400 IN A 1.2.3.4

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Jul 12 16:27:03 2011
;; MSG SIZE rcvd: 66

root@server1:~#

5. Các link tham khảo

Thứ Năm, 24/11/2011 09:09
31 👨 2.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo