Bạn biết gì về truy vấn dữ liệu?

Truy vấn là cách tìm kiếm và biên dịch dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. Thực hiện truy vấn cũng giống như hỏi một câu hỏi chi tiết về CSDL. Khi tạo truy vấn trong Access, bạn đang xác định các điều kiện tìm kiếm cụ thể để tìm chính xác dữ liệu mình cần. Trong bài trắc nghiệm dưới đây hãy cùng quản trị mạng đi tìm hiểu về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:
  • In dữ liệu
  • Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
  • Cập nhật dữ liệu
  • Xóa các dữ liệu không cần đến nữa
 • Câu 2. Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:
  • Thực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫu
  • Sử dụng mẫu hỏi
  • A và B đều đúng
  • A và B đều sai
 • Câu 3. Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng:
  • Mẫu hỏi
  • Bảng
  • Báo cáo
  • Biểu mẫu
 • Câu 4. Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:
  • Mẫu hỏi
  • Câu hỏi
  • Liệt kê
  • Trả lời
 • Câu 5. Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?
  • Thực hiện gộp nhóm
  • Liên kết giữa các bảng
  • Chọn các trường muốn hiển thị ở hàng Show
  • Nhập các điều kiện vào lưới QBE
 • Câu 6. Mẫu hỏi thường được sử dụng để:
  • Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán
  • Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước
  • Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác
  • Cả A, B và C
 • Câu 7. Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:
  • Mẫu hỏi
  • Mẫu hỏi và thiết kế
  • Trang dữ liệu và thiết kế
  • Trang dữ liệu và mẫu hỏi
 • Câu 8. Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:
  • Một bảng
  • Một biểu mẫu
  • Một báo cáo
  • Một mẫu hỏi
 • Câu 9. Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:
  • Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo
  • Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác
  • Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo
  • Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác
 • Câu 10. “/” là phép toán thuộc nhóm:
  • Phép toán so sánh
  • Phép toán số học
  • Phép toán logic
  • Không thuộc các nhóm trên
 • Câu 10. “not” là phép toán thuộc nhóm:
  • Phép toán so sánh
  • Phép toán số học
  • Phép toán logic
  • Không thuộc các nhóm trên
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy chứ 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 17/11/2018 08:41
3,920 👨 24.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo