Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P3

Nhiều người thường nhầm lẫn công nghệ phần mềm với ngành lập trình máy tính, điều này quả thực tai hại. Để giúp bạn đọc phân biệt rõ giữa 2 ngành này, mời bạn đọc thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm
  • Chức năng và hành vi
  • Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
  • Kiến trúc và cấu trúc
   1. Tính tin cậy và tính sử dụng
 • Câu 2.Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là
   1. bottom-up và top-down
   1. horizontal and vertical
   1. subordinate và superordinate
   1. Không có mục nào
 • Câu 3. Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm
  • actor view

  • data view

  • essential view 

  • implementation view

 • Câu 4.Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì
   1. Cho phép tái sử dụng nguyên mẫu đầu
  • Không đòi hỏi làm việc nhiều với khách hàng
   1. Dễ dành thực hiện nhanh
   1. Nhiều tin cậy hơn
 • Câu 5. Những mục nào không là nguyên tắc cho việc biểu diễn yêu cầu
   1. Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng
   1. Hình thức và nội dung biểu diễn thích hợp với nội dung
   1. Những biểu diễn phải có thể xem xét lại
   1. Dùng không hơn 7 màu dương và 2 màu âm trong biểu đồ
 • Câu 6. Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích
   1. Xác định một tập những yêu cầu phần mềm
   1. Mô tả yêu cầu khách hàng
   1. Phát triển một giải pháp tóm tắt cho vấn đề
   1. Thiết lập một nền tảng cho thiết kế phần mềm
 • Câu 7. Sơ đồ luồng dữ liệu
   1. Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
   1. Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
   1. Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
   1. Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
 • Câu 8. Biểu đồ quan hệ thực thể
   1. Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
   1. Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
   1. Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
   1. Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
 • Câu 9. Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
   1. Đưa ra hình ảnh về các đối tượng dữ liệu
   1. Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu
   1. Chỉ ra hình ảnh dữ liệu được biến đổi như thế nào bởi hệ thống
   1. Chỉ ra những tương tác của hệ thống đối với sự kiện bên ngoài
 • Câu 10. Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra
   1. Tự điền dữ liệu
   1. Biểu đồ dòng dữ liệu
   1. Biểu đồ quan hệ thực thể
   1. Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
Cần cố gắng
Có tiến bộ 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 09:24
51 👨 440
0 Bình luận
Sắp xếp theo