Internet Connection Sharing

I Giới thiệu chung Win 2k và XP có hỗ trợ Share Internet cho các máy con, mà bạn không cần đến một chương trình quản lý chia sẻ Internet nào, mà vẫn làm việc rất tốt. Nó hỗ trợ cả việc chọn theo IP động và IP tĩnh. II Cài Ðặt Thiết lập đặt địa chỉ IP cho các máy trong mạng LOCAL Khi sử dụng tính năng này Internet sharing tự động gán IP máy chủ là 192.168.0.1 IP động Win 2k Start->Setting->Control Panel->Network and Dial-up Connections Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties Nhấp kép chuột vàoInternet Protocol (TCP/IP) Click Chọn Obtain an IP Address Automatically Click Chọn Obtain DNS Server Address Automatically (Xem hình 1) -> OK hình 1 Win XP Start->Setting->Control Panel->Network Connections Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP) Click Chọn Obtain an IP Address Automatically Click Chọn Obtain DNS Server Address Automatically (Xem hình 2) -> OK hình 2 IP tĩnh Win 2k Start->Setting->Control Panel->Network and Dial-up Connections Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP) Sau đó nhập các địa chỉ lần lượt cho IP address, Gateway, DNS như sau (Xem hình 3) hình 3 Win XP Start->Setting->Control Panel->Network Connections Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP) Sau đó nhập các địa chỉ lần lượt cho IP address, Gateway, DNS như sau (Xem hình 4) IP address : 192.168.0.x (giá trị X khác 1) Gateway : 192.168.0.1 (IP máy chủ) DNS: 192.168.0.1 (IP máy chủ) hình 4 Thiết lập bật tính năng Internet connection sharing tại máy chủ Win 2K Tạo kết nối (Xem tạo kết nối) Click chuột phải vào biểu tượng kết nối -> Properties Ðánh dấu chọn Enable Internet Connect sharing .... (Xem hình 5) hình 5 Win XP Tạo kết nối (Xem cách tạo kết nối) Click chuột phải vào biểu tượng kết nối -> Properties Ðánh dấu chọn Allow other network..... (Xem hình 6) hình 6 Chú ý: Trường hợp bạn có nhiều kết nối ví dụ : VNN1260-VNN1269-FPT ....Thì Internet connection sharing chỉ bật cho duy nhất một kết nối mà thôi, nếu bạn chọn tính năng này cho kết khác thì bạn phải chọn lại
Thứ Năm, 06/11/2003 03:26
31 👨 3.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo