Con trỏ tới lớp trong C++

Một con trỏ tới một lớp trong C++ được thực hiện theo cách giống hệt như một con trỏ tới một cấu trúc; và để truy cập các thành viên của một con trỏ tới một lớp bạn sử dụng toán tử truy cập thành viên trong C++ là toán tử ->, như khi bạn thực hiện với các con trỏ tới cấu trúc. Cũng như với tất cả con trỏ, bạn phải khai báo con trỏ trước khi sử dụng nó.

Bạn thử ví dụ sau để hiểu khái niệm con trỏ tới một lớp trong C++:

#include <iostream>
 
using namespace std;

class Box
{
  public:
   // phan dinh nghia Constructor
   Box(double dai=1.0, double rong=1.0, double cao=1.0)
   {
     cout <<"Constructor duoc goi." << endl;
     chieudai = dai;
     chieurong = rong;
     chieucao = cao;
   }
   double theTich()
   {
     return chieudai * chieurong * chieucao;
   }
  private:
   double chieudai;   // chieu dai cua mot box
   double chieurong;  // chieu rong cua mot box
   double chieucao;   // chieu cao cua mot box
};

int main(void)
{
  Box Box1(2.4, 4.2, 2.2);  // khai bao box1
  Box Box2(4.5, 2.0, 3.2);  // khai bao box2
  Box *controBox;        // khai bao con tro toi mot class.

  // luu giu dia chi cua doi tuong dau tien
  controBox = &Box1;

  // bay gio thu truy cap mot thanh vien boi su dung toan tu truy cap thanh vien
  cout << "The tich cua Box1 la: " << controBox->theTich() << endl;

  // luu giu dia chi cua doi tuong thu hai
  controBox = &Box2;

  // bay gio thu truy cap mot thanh vien boi su dung toan tu truy cap thanh vien
  cout << "The tich cua Box2 la: " << controBox->theTich() << endl;
 
  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Con trỏ tới lớp trong cplusplus

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Con trỏ this trong C++

Bài tiếp: Thành viên Static của lớp trong C++

Thứ Ba, 07/08/2018 17:47
52 👨 1.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C++