Bài 43: Trắc nghiệm kiến thức về Bootstrap 5

Nội dung bài kiểm tra kiến thức về Bootstrap 5 này có 25 câu hỏi và không giới hạn thời gian. Bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi câu trả lời chính xác. Kết thúc bài kiểm tra, tổng số điểm sẽ được hiển thị. Điểm số tối đa là 25 điểm.

 • Class .container cung cấp một container có đầy đủ chiều rộng, bằng chiều rộng của màn hình.
  • Đúng

  • Sai

 • Class nào cung cấp một container với chiều rộng tương thích?
  • .container-fluid

  • .container

  • .container-fixed

  • .container-responsive

 • Class ngữ cảnh nào được dùng để tạo màu cam cho văn bản?
  • .txt-orange

  • .bg-warning

  • .text-warning

  • .txt-warning

 • Hệ thống grid Bootstrap đựa trên bao nhiêu cột?
  • 3

  • 12

  • 9

  • 6

 • Class nào thêm các đường kẻ sọc cho bảng?
  • .table-bordered

  • .table-striped

  • .even và .odd

  • .table-zebra

 • Class nào tạo ảnh thành hình tròn?
  • .rounded-circle

  • .img-rounded

  • .img-round

  • .img-circle

 • Class nào được dùng để tạo một box lớn nhằm thu hút sự chú ý?
  • .jumbotron

  • .container

  • Không có class như thế

  • .bigbox

 • Class nào được dùng để tạo một nhóm nút bấm?
  • .group-btn

  • .group-button

  • .btn-group

  • .button-group

 • Class nút bấm nào được dùng để tạo một nút bấm lớn?
  • .btn-l2

  • .btn-l

  • .btn-lg

  • .btn-large

 • Class nào được dùng để tạo badge?
  • .badge-label

  • .badge-item

  • .badge

  • .label-badge

 • Class nào được dùng để tạo một loader?
  • .loader

  • .spinner

  • .spinner-loader

  • .spinner-border

 • Class nào được dùng để tạo phân trang cơ bản?
  • .page

  • .pages

  • .pagination

  • .navigation

 • Class nào được dùng để tạo một nhóm danh sách cơ bản?
  • .grouped-list

  • .list-group

  • .list-group

  • .group-list

 • Class nào thêm một heading vào một card?
  • .card-head

  • .card-heading

  • .card-header

  • .card-footer

 • Class nào biểu thị một menu thả xuống?
  • .select

  • .dropdown-list

  • .dropdown

 • Class nào được dùng để tạo một thanh điều hướng theo chiều dọc?
  • .navbar

  • .navbar-vertical

  • .navbar navbar-vertical

  • .navbar-inverse

 • Thành phần nào được dùng để chuyển qua các nhân tố, giống như một slideshow?
  • Carousel

  • Orbit

  • Scrollspy

  • Slideshow

 • Class ngữ cảnh nào biểu thị một tác vụ đang hoạt động hoặc thành công?
  • .bg-info

  • .bg-warning

  • .bg-success

  • .bg-primary

 • Class ngữ cảnh nào biểu thị một hành động nguy hiểm hoặc tiềm ẩn rủi ro?
  • .bg-danger

  • .bg-dark

  • .bg-info

  • .bg-primary

 • Class nào cho biết văn bản được viết hoa?
  • .text-capitalize

  • .text-uppercase

  • .ucase

  • .uppercase

 • Thuộc tính nào được dùng để tạo tooltip?
  • Data-bs-toggle= “collapse”

  • Data-bs-toggle= “popup”

  • Data-bs-toggle= “tooltip”

  • Data-bs-toggle= “modal”

 • Một tab điều hướng chuẩn được tạo với:
  • <ul class= “navigation-tabs”>

  • <ul class= “nav nav-tabs”>

  • <ul class= “nav tabs”>

  • <ul class= “nav nav-navbar”>

 • Một thanh điều hướng chuẩn được tạo với:
  • <nav class= “navbar navbar-expand-sm”>

  • <nav class= “navigaitonbar navbar-default”>

  • <nav class= “nav navbar”>

  • <nav class= “nav navbar-default”>

 • Class nào được dùng để tạo kiểu một icon đóng?
  • .btn-close

  • .close-icon

  • .btn-x

  • .x

 • Class nào có thể được dùng để chuyển một phần tử sang bên phải của trang?
  • .float-r

  • .float-end

  • .float-start

  • .float-right

Thứ Ba, 13/12/2022 16:54
51 👨 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Bootstrap