2 bài toán khó trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học của Singapore

Đây là hai bài toán của học sinh tiểu học Singapore trong kỳ thi tốt nghiệp (PSLE) vào năm 2019. Hai bài toán này khó tới mức bị phụ huynh phản ánh là "làm học sinh suy sụp, kiệt quệ". Các bạn hãy thử sức với 2 bài toán dành cho học sinh lứa tuổi 11-12 của Singapore này xem thế nào nhé.

Problem 2: Given the following figures

Given the following figures

a) Fill in the table.

Fill in the table

b) Find the total number of grey and white triangles for Figure 250.

c) Find the percentage of grey triangles in Figure 250.

Dịch đề:

Cho các hình vẽ sau:

a) Điền vào bảng sau:

Điền vào bảng sau

b) Tìm tổng số tam giác cả xám và trắng trong hình 250.

c) Tìm phần trăm số tam giác xám trong hình 250.

Problem 3: Jamie and Jennie used $61.20 each to buy some egg tarts. Jamie has a 15% discount coupon and bought 6 more egg tarts than Jennie.

a) How many egg tarts did Jamie buy?

b) What is the cost of an egg tart?

Dịch đề: Jamie và Jennie mỗi người tiêu 61,2USD để mua bánh trứng. Jamie có một phiếu giảm giá 15% và đã mua nhiều hơn Jennie 6 chiếc bánh.

a) Hỏi Jamie mua bao nhiêu chiếc bánh?

b) Giá tiền một chiếc bánh là bao nhiêu?

Đáp án: 

Câu 1: 

Đáp án câu 1

Câu 2: 

a. Khi có phiếu giảm giá 15%, Jamie mua được nhiều hơn bình thường 6 bánh. Suy ra mỗi bánh ứng với 2,5% và 100% ứng với:

40 bánh

Vậy, Jamie đã mua 40 bánh.

b. Julie mua ít hơn Jamie 6 bán, nên Julie đã mua: 40-6=34 bánh với 61,2USD. Vậy giá tiền cho một chiếc ánh là:

61,2 : 34 = 1,8 (USD).

Theo VnE

Chủ Nhật, 18/10/2020 14:44
4,56 👨 13.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo