Giới thiệu về SQL Server 2008

Nền tảng dữ liệu của Microsoft
Cuộc cách mạng trong việc phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu

Microsoft® SQL Server™ 2008 là trái tim của một nền tảng dữ liệu toàn diện, cho phép bạn có thể truy cập và gia công dữ liệu cho doanh nghiệp từ các thiết bị khác nhau, các nền tảng và dịch vụ dữ liệu trong doanh nghiệp.

Các tính năng mới điển hình

 • Ánh xạ các cấu trúc dữ liệu cho các thực thể của doanh nghiệp bằng ADO.NET Entity Framework mới
 • Sử dụng cú pháp thích hợp để truy vấn dữ liệu gồm nhiều loại khác nhau thông qua những phần mở rộng của ngôn ngữ truy vấn tích hợp .NET (LINQ) cho Microsoft Visual C#® và Microsoft Visual Basic® .NET
 • Tạo các giải pháp kết nối bằng SQL Server 2008 Compact Edition và Microsoft Synchronization Services
 • Lưu trữ dữ liệu hợp nhất thông qua SQL Server 2008 hỗ trợ cho dữ liệu quan hệ, XML, Filestream và dựa trên vị trí địa lý.

Tính năng suất

Tính năng suất được cải thiện, cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có được năng suất cao trong công việc bằng sự tích hợp xuyên suốt giữa các kiến trúc (framework), các công nghệ kết nối dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình, dịch vụ Web, công cụ phát triển và dữ liệu.

Xây dựng các ứng dụng trung tâm dữ liệu thế hệ kế tiếp với ADO.NET Entity Framework

Định nghĩa một mô hình đối tượng trên khái niệm phong phú dựa vào Entity Data Model (EDM) và các bảng cơ sở dữ liệu logic và các cột trong thực thể mức cao hơn. Mô hình hóa các ứng dụng cơ sở dữ liệu nhanh bằng sử dụng ADO.NET Entity Framework để tạo các thực thể đáp ứng chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp. Cho phép tập trung vào việc phát triển các giải pháp doanh nghiệp mà không phải quan tâm về cách dữ liệu được tổ chức ra sao trong một cơ sở dữ liệu. Hiểu và duy trì ở mọi kích cỡ của ứng dụng cơ sở dữ liệu bằng việc trừu tượng hóa mô hình dữ liệu khái niệm từ cách dữ liệu được lưu ra sao trong một cơ sở dữ liệu.

Truy vấn truy cập dữ liệu với LINQ

Lợi dụng các mở rộng của ngôn ngữ truy vấn đối với C# và Visual Basic .NET. Sử dụng cú pháp thích hợp để truy vấn dữ liệu từ các kho dữ liệu mong muốn, cụ thể là gồm có các thực thể, các cơ sở dữ liệu quan hệ, XML, ADO.NET DataSet và các đối tượng trong bộ nhớ. Lợi dụng khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả của LINQ cũng như thiết kế kiểm tra lỗi và sự hợp lệ kiểu. Giảm được số lượng mã cần thiết cho việc truy cập dữ liệu, và làm cho các ứng dụng được duy trì hiệu quả hơn, đơn giản hơn.

Ngôn ngữ truy vấn (LINQ)

Khai thác các công nghệ nền tảng dữ liệu với Visual Studio

Mang tất cả các công nghệ nền tảng dữ liệu của Microsoft (Microsoft Data Platform) vào cùng một sản phẩm để có thể sử dụng dễ dàng và hiệu quả đó là Microsoft Visual Studio®. Viết mã cho nhiều ứng dụng Internet phong phú, các ứng dụng trình khách và trình chủ, sự cảm nhận môi trường phát triển mạnh mẽ xuyên suốt từ đầu đến cuối trong quá trình phát triển ứng dụng. Nâng cao năng suất thông qua Microsoft IntelliSense® và sự hỗ trợ kèm theo cho ADO.NET Entity Framework và LINQ. Sự cộng tác triệt để giữa các kiến trúc sư, các chuyên gia phát triển và kiểm tra viên bằng Visual Studio Team System Edition.

Khả năng toàn diện

Phát triển các giải pháp dữ liệu tập trung cho phép truy cập, sử dụng và quản lý dữ liệu từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào và cho phép phân phối hiệu quả đến người dùng thích đáng.

Lợi dụng được hành loạt các công nghệ kết nối dữ liệu

Truy cập dữ liệu mọi nơi thông qua các công nghệ kết nối gồm:

 • ODBC drivers
 • OLE DB data providers
 • ADO.NET data providers
 • ADO.NET Entity Framework
 • LINQ
 • Các công nghệ không phải của Microsoft (Non-Microsoft): XML, JDBC, và PHP drivers.

Mọi dữ liệu, mọi lúc, mọi nơi

Xây dựng các ứng dụng tập trung dữ liệu có thể truy cập dữ liệu ảo mọi lúc, mọi nơi bằng một loạt các ngôn ngữ lập trình đã có, các công nghệ kết nối dữ liệu và các kiến trúc lập trình.

Khả năng nâng cấp

Xây dựng các giải pháp dữ liệu tập trung có khả năng nâng cấp nhằm đáp ứng cho bất kỳ luồng công việc nào từ thiết bị nhỏ nhất đến các máy chủ lớn nhất và cho phép các ứng dụng của bạn có khả năng nâng cao với những yêu cầu của doanh nghiệp.

Mở rộng phạm vi và khả năng nâng cấp thông qua các hệ thống được kết nối

Hỗ trợ khả năng lưu trữ online và offline bằng cách sử dụng SQL Server Compact edition kết hợp với Microsoft Synchronization Services. Mở rộng phạm vi và khả năng nâng cấp các giải pháp dịch vụ dữ liệu của bạn bằng việc phân bố các luồng công việc truy cập dữ liệu qua các thiết bị khách cũng như các máy chủ cơ sở dữ liệu.

Lưu bất kỳ kiểu dữ liệu nào

Tập trung và tối ưu hóa kho lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng bằng một loạt các kiểu dữ liệu trong SQL Server 2008 có hỗ trợ cho:

 • Dữ liệu quan hệ
 • Các tài liệu XML
 • Filestream
 • Dữ liệu không gian và dựa trên vị trí địa lý

Lợi dụng những điểm tối ưu trong lưu trữ dữ liệu của SQL Server 2008 như kiểu dữ liệu VARDECIMAL, đây là kiểu dữ liệu cho phép tối thiểu hóa được khoảng trống cần thiết cho việc lưu dữ liệu số, những hỗ trợ mới cho Sparse Columns đã giảm được việc lưu trữ các overhead của dữ liệu “null”.

Xây dựng các ứng dụng có khả năng nâng cấp cao với SQL Server 2008

Phát triển các thủ tục cho hiệu suất cao có thể truy cập và quản lý dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu thông qua sự tích hợp SQL Server Common Language Runtime (CLR) bằng cách sử dụng Microsoft .NET Framework và các ngôn ngữ lập trình đã có như C# và Visual Basic .NET. Tạo sự không đồng bộ, các giải pháp dựa trên message sử dụng cấu trúc hướng dịch vụ để điều chỉnh trong toàn bộ doanh nghiệp và phát triển xa hơn nữa với Service Broker. Xây dựng các giải pháp có khả năng nâng cấp cao giải pháp dữ liệu phân bố bằng sử dụng sự hỗ trợ cho các chuẩn như SOAP và HTTP. Microsoft Data Platform cung cấp một loạt công nghệ và sản phẩm cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể xây dựng được các ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ phù hợp với nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Để có thêm thông tin chi tiết về Microsoft SQL Server 2008, bạn có thể tham khảo tại đường dẫn http://www.microsoft.com/sql/.

Thứ Tư, 26/09/2007 10:33
31 👨 2.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo