Cách đồng bộ hóa file và thư mục trên Linux

Quản trị viên Linux phải giữ cho các thư mục được đồng bộ hóa một cách thường xuyên. Có hai tình huống sử dụng đơn giản cho việc đồng bộ hóa file và thư mục này. Đầu tiên, một bản sao lưu dữ liệu quan trọng cần phải được duy trì liên tục tại một địa điểm khác (cục bộ hoặc từ xa). Bản sao lưu này chạy ở các khoảng thời gian định kỳ. Trong trường hợp khác, dữ liệu của máy chủ web được sao chép sang một máy chủ khác, để chia sẻ tải hoặc dùng cho mục đích sao lưu. Trong cả hai trường hợp này, đều có một điểm nguồn và một điểm đích cần phải được đồng bộ với nhau.

Linux có các công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng đồng bộ hóa các file hoặc thư mục từ một thư mục nguồn sang thư mục đích khác. Tuy nhiên, công cụ ưa thích để thực hiện việc này là “rsync”.

Để thực hiện việc này, bạn đọc hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt công cụ inotify

sudo apt-get install inotify-tools

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang github.com/rvoicilas/inotify-tools/wiki.

Bước 2: Cài đặt rsync

sudo apt-get install ssh rsync

Bước 3: Tạo file tập lệnh bash mới có tên là sync.sh

nano sync.sh

Bước 4: Dán đoạn code dưới đây vào file sync.sh:

#!/bin/sh
while inotifywait -r -e modify,create,delete,move /home/amrit/rsync-test/source_folder; do
rsync -avz /home/amrit/rsync-test/source_folder /home/amrit/rsync-test/destination_folder --delete
done

Người dùng phải sửa đổi các vị trí thư mục đích và nguồn trong lệnh shell ở trên để phù hợp với thiết lập của mình.

Bước 5: Thực thi file tập lệnh shell:

chmod +x sync.sh

Bước 6: Chạy tập lệnh shell:

./sync.sh

Nhiệm vụ đã hoàn thành! Tại thời điểm này nếu thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thư mục nguồn, những thay đổi đó cũng sẽ áp dụng cho thư mục đích.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/02/2019 13:51
51 👨 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo