Di chuyển cơ sở dữ liệu Tempdb và Master trên SQL Server

Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc di chuyển cơ sở dữ liệu và ghi lại các tập tin sang ổ cứng khác nhằm tăng hiệu suất thực thi là việc làm hết sức cần thiết. Khi bạn muốn di chuyển một cơ sở dữ liệu người dùng tiêu biểu tới một ổ khác để tăng hiệu suất hay để tách các bản ghi thì có thể chạy sp_detachsp_attach để thực hiện di chuyển. Tuy nhiên, đối với việc di chuyển cơ sở dữ liệu Master và Tempdb, thì bạn lại phải áp dụng những quy tắc khác. Trong bài này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bước của quá trình di chuyển các cơ sở dữ liệu này.

Di chuyển cơ sở dữ liệu Master

Bạn đã từng phải di chuyển tập tin cơ sở dữ liệu master tới một ổ khác? Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện chức năng này thì hãy thực hiện theo các nguyên tắc sau để di chuyển thành công cơ sở dữ liệu master. Đầu tiên, bạn kích phải chuột tại SQL Server trên Enterprise Manager (EM) và chọn Properties. Tiếp đó kích Startup Parameters như hình A, ta sẽ thấy hiển thị các tham số sau:

  • -d là đường dẫn đầy đủ của tập tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu master.
  • -e là đường dẫn đầy đủ của tập tin bản ghi lỗi.
  • -l là đường dẫn đầy đủ của bản ghi cơ sở dữ liệu master


Hình A

Bây giờ nếu muốn di chuyển các tập tin thì bạn sẽ phải gỡ bỏ mục hiện tại và tạo lại một mục mới với đường dẫn chính xác. Ví dụ, bạn sẽ di chuyển bảng ghi cơ sở dữ liệu Master tới (C:Test). Bạn sẽ xóa -l [path] bằng cách chọn tham số cũ và chọn remove (Hình B). Bước tiếp theo bạn sẽ thêm mục sau đây (Hình C), -l (c:Testmastlog.ldf) và kích OK hai lần. Sau đó bạn dừng SQL Server và di chuyển mastlog.ldf sang vị trí mới.


Hình B

Chú ý: Hãy chắc chắn rằng mastlog.ldf được di chuyển tới vị trí bạn đã cấu hình tại các tham số khởi động. Nếu như bạn di chuyển file đó tới vị trí không xác định trên các tham số khởi động thì SQL Server sẽ không được kích hoạt.


Hình C

Nếu di chuyển thành công cơ sở dữ liệu Master, khi khởi động SQL Server bạn sẽ thấy màn hình sau:


Hình D

Di chuyển Tempdb

Để di chuyển cơ sở dữ liệu tempdb, hãy mở công cụ phân tích truy vấn và chạy truy vấn sau:

use master go

Alter database tempdb modify file (name = tempdev, filename = ‘E:Sqldata empdb.mdf’)

go

Alter database tempdb modify file (name = templog, filename = ‘E:Sqldata emplog.ldf’)

Go

Phụ thuộc vào nơi bạn di chuyển Tempdb mà xác định tên file = tham số. Bạn sẽ di chuyển templog tới (c: est) như hình E. Sau khi chạy truy vấn hãy xóa tập tin cũ ngay khi sau khi khởi động SQL Server.


Hình E

Di chuyển cơ sở dữ liệu MSDB

Để di chuyển cơ sở dữ liệu MSDB và Model, thực hiện theo các bước sau. Trước tiên, kích phải chuột tại tên của SQL-Server và kích Properties. Từ thẻ General, chọn các tham số khởi động. Tiếp theo, nhập tham số -T3608. Kích OK, dừng và khởi động lại SQL Server. Sau khi khởi động lại, gỡ bỏ cơ sở dữ liệu và chuyển chúng tới các vị trí thích hợp.

Không gian ổ cứng ngày càng chật trội và bạn cần phải chuyển các tập tin cơ sở dữ liệu hệ thống sang ổ khác, thực hiện theo các thủ tục như trên sẽ giúp bạn chuyển các dữ liệu một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Thứ Ba, 25/12/2007 11:21
52 👨 2.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo