Đáp án môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2022 chính thức

Đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 chính thức.

Đáp án môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2022 chính thức

Đáp án môn GDCD mã đề 301

81.D82.A83.D84.B85.C86.A87.C88.C89.D90.A
91.B92.D93.D94.A95.B96.B97.B98.C99.A100.A
101.C102.D103.A104.A105.C106.B107.D108.D109.B110.C
111.B112.C113.D114.C115.A116.D117.D118.B119.B120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 302

81.C82.C83.A84.A85.B86.D87.D88.D89.Â90.C
91.A92.C93.C94.A95.D96.B97.B98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.D105.A106.A107.B108.C109.C110.C
111.C112.A113.C114.D115.C116.C117.A118.B119.C120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 303

81. B

82. A

83. D

84. B

85. A

86. D

87. D

88. D

89. A

90. A

91. C

92. B

93. D

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. D

100. B

101. C

102. C

103. C

104. D

105. B

106. B

107. B

108. C

109. C

110. C

111. D

112. C

113. D

114. B

115. C

116. C

117. C

118. C

119. B

120. B

Đáp án môn GDCD mã đề 304

81.D

82.A

83.A

84.B

85.C

86.C

87.C

88.D

89.A

90.D

91.D

92.C

93.A

94.A

95.B

96.A

97.C

98.D

99.B

100.A

101.C

102.B

103.D

104.C

105.B

106.A

107.B

108.A

109.C

110.D

111.B

112.C

113.B

114.C

115.B

116.A

117.B

118.A

119.D

120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 305

81.B

82.D

83.B

84.D

85.C

86.D

87.C

88.A

89.B

90.C

91.C

92.D

93.C

94. A

95. C

96.A

97.C

98.C

99.A

100.D

101.D

102.A

103.A

104.A

105.D

106.A

107.D

108.C

109. C

110.B

111.D

112.A

113.A

114.C

115.A

116.C

117.A

118.D

119.A

120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 306

81.A82.C83.C84.B85D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.D93.D94.A95.A96.B97.D98.B99.B100.A
101.C102.D103.A104.C105.A106.B107.D108.B109.B110.B
111.A112.B113.C114.A115.A116.B117.B118.A119.D120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 307

81.A82.B83.A84.A85.D86.A87.C88.B89.C90.B
91.C92.B93.A94.B95.C96.C97.A98.D99.B100.C
101.A102.A103.B104.C105.A106.A107.B108.C109.D110.A
111.B112.C113.D114.D115.D116.B117.C118.A119.D120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 308

81. C

82.C

83.B

84.D

85.C

86.B

87.A

88.C

89.D

90.A

91.A

92.C

93.D

94.C

95.C

96.D

97.A

98.B

99.B

100.A

101.D

102.A

103.D

104.A

105.A

106.B

107.B

108.A

109.B

110.B

111.D

112.A

113.D

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 309

81. D

82.C

83.D

84.C

85.B

86.C

87.C

88.A

89.C

90.D

91.A

92.B

93.B

94.B

95.A

96.B

97.D

98.C

99.D

100.A

101.B

102.D

103.D

104.C

105.B

106.C

107.C

108.B

109.D

110.D

111.D

112.C

113.D

114.A

115.D

116.B

117.B

118.B

119.C

120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 310

81.C82.D83.D84.A85.D86.B87.D88.A89.C90.D
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.A98.D99.A100.A
101.C102.A103.D104.B105.C106.C107.C108.B109.C110.B
111.B112.D113.B114.C115.C116.A117.B118.C119.B120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 311

81.D82.C83.A84.C85.A86.C87.A88.C89.C90.B
91.C92.C93.D94.B95.B96.D97.D98.B99.D100.A
101.C102.A103.A104.B105.A106.B107.D108.A109.A110.B
111.D112.B113.C114.A115.D116.B117.B118.D119.D120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 312

81. D

82.D

83.C

84.A

85.D

86.B

87.C

88.D

89.D

90. B

91. C

92. C

93. A

94.B

95.D

96.B

97.A

98.A

99.C

100.A

101.C

102.A

103.A

104.C

105.C

106.A

107.C

108.C

109.D

110.C

111.C

112.D

113.D

114.A

115.A

116.C

117.D

118.C

119.A

120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 313

81.C82.B83.B84.D85.C86.D87.C88.A89.A90.D
91.C92.D93.A94.D95.C96.A97.A98.D99.A100.C
101.C102.A103.B104.B105.D106.C107.C108.A109.B110.D
111.A112.C113.B114.B115.B116.D117.A118.D119.C120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 314

81.D82.D83.A84.B85.C86.A87.B88.D89.D90.D
91.C92.A93.B94.D95.B96.B97.A98.B99.D100.C
101.D102.B103.D104.A105.C106.B107.A108.C109.A110.B
111.B112.C113.D114.C115.B116.C117.B118.C119.C120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 315

81. A

82.D

83. C

84.B

85.A

86.B

87.A

88.A

89.B

90.B

91.A

92.B

93.A

94.C

95.C

96.B

97.C

98.D

99.D

100.A

101.D

102.A

103.B

104.D

105.B

106.A

107.B

108.A

109.D

110.A

111.D

112.D

113.A

114.B

115.B

116.D

117.A

118.D

119.C

120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 316

81. D

82.B

83.C

84.D

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.A

93.C

94.B

95.D

96.B

97.D

98.B

99.A

100.D

101.C

102.A

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.C

113.A

114.B

115.D

116.A

117.B

118.C

119.D

120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 317

81.A

82.B

83.D

84.D

85.C

86.B

87.B

88.A

89.D

90.C

91.A

92.B

93.B

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.A

100.B

101.A

102.C

103.C

104.A

105.C

106.C

107.A

108.B

109.D

110.C

111.A

112.D

113.C

114.C

115.C

116.A

117.D

118.B

119.D

120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 318

81. A

82. B

83. C

84.A

85.D

86.B

87.D

88.C

89.D

90.A

91.A

92.B

93.A

94.D

95.C

96.C

97.B

98.B

99.B

100.A

101.B

102.A

103.D

104.A

105.D

106.A

107.D

108.B

109.D

110.A

111.D

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.A

119.D

120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 319

81.D

82.C

83.C

84.A

85.C

86.C

87.D

88.C

89.A

90.C

91.B

92.A

93.C

94.C

95.A

96.B

97.A

98.D

99.B

100.B

101.D

102.B

103.B

104.C

105.D

106.B

107.C

108.D

109.B

110.D

111.D

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.A

119.D

120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 320

81.D82.B83.C84.C85.C86.A87.88.B89.B90.C
91.B92.A93.C94.B95.B96.D97.D98.D99.B100.B
101.B102.C103.D104.B105.D106.D107.A108.C109.D110.A
111.D112.A113.B114.C115.A116.A117.C118.A119.D120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 321

81.C82.A83.D84.C85.D86.D87.B88.C89.D90.A
91.D92.B93.B94.A95.D96.C97.C98.B99.C100.B
101.A102.D103.D104.C105.D106.C107.B108.C109.B110.A
111.C112.B113.A114.C115.B116.A117.D118.A119.B120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 322

81.D82.A83.A84.C85.D86.D87.C88.A89.C90.C
91.C92.B93.C94.D95.B96.D97.B98.D99.A100.C
101.C102.B103.B104.C105.A106.D107.A108.C109.C110.D
111.B112.A113.A114.D115.B116.A117.C118.B119.A120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 323

81.B82.D83.C84.B85.D86.A87.C88.D89.B90.A
91.C92.A93.D94.B95.A96.C97.B98.D99.A100.D
101.D102.C103.C104.C105.B106.B107.A108.B109.A110.D
111.B112.D113.B114.D115.A116.A117.A118.C119.A120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 324

81.C

82.A

83.B

84.C

85.D

86.D

87.B

88.C

89.C

90.D

91.B

92.C

93.B

94.A

95.B

96.B

97.A

98.C

99.B

100.B

101.C

102.B

103.A

104.A

105.C

106.A

107.A

108.B

109.A

110.C

111.A

112.A

113.B

114.D

115.C

116.B

117.A

118.D

119.A

120.C

Đề thi GDCD THPT 2022 chính thức

Thứ Bảy, 16/07/2022 07:56
52 👨 3.031
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyen Ngoc My Hanh
    Nguyen Ngoc My Hanh

    Đề thi GCCd 2022 nhiều drama thế. đọc mà chóng cả mặt

    Thích Phản hồi 12:33 08/07