Code Anime Last Stand Roblox mới nhất

Code game Anime Last Stand Roblox giống như code Blox Fruit, nhà phát triển sẽ dành tặng người chơi Ngọc lục bảo, loại tiền tệ thiết yếu trong game để bạn chi tiêu cho những vấn đề cần thiết nhất qua giftcode trong game. Điều này rất quan trọng với những người chơi mới khi bạn sẽ cần tiền để mua vật phẩm hoặc mở lấy nhân vật. Nếu bạn vừa bắt đầu game thì hãy tham khảo danh sách Code Anime Last Stand mới nhất và cách nhập code để lấy ngọc và nhân vật, các lượt quay nhé.

Code Anime Last Stand Roblox mới nhất

CodeThưởng khi nhập codeThời gian sử dụng
ToadBoi120kNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
BlamTopSecretCodeWontWorkIfNotSubbedNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
NeelsTVNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng (Mới nhất)
D1SGUISEDNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
BUFFNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
TyFor10kFavREALNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
TyFor1mVisitsPart2Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
TyFor1mVisitsPart1Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
YammoReworkNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
Sub2Blamspot524kNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
Sub2BmGTormenter117onYTNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
Sub2CodeNex77kNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
SorryForDelayNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
RELEASENhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng
FinalDelayNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một số lượng ngọc lục bảo, nhân vật mới, lượt reroll, các vật phẩm, trang bị, vũ khí hoặc thời gian x2 kinh nghiệm, x2 thời gian rơi đồ...Còn trong thời gian sử dụng

Code Anime Last Stand Roblox cũ

CodeThưởng khi nhập codeThời gian sử dụng
TyFor1mVisitsPart2Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
TyFor2kFavNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
TyFor10kFavNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
3219872Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
FreeNamiNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
AsyncNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
ShockNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
hereNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
1MSERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
400SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
500SERERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
600SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
700SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
800SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
900SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
1000SERVERMEMBERS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
1500SERVERMEMBERSNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
2000SERVERMEMBERSNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
10KVISITS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
50KVISITS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
100KVISITS!Nhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
CursedSpiritManipulationNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
CursedNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
CodeBugFixNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng
SukunaFingerIncidentNhập code này để nhận được phần thưởng bao gồm một lượng kinh nghiệm, lượt reroll, điểm credit, vật phẩm, trang bị, vũ khí...Hết thời gian sử dụng

Cách nhập code đổi thưởng

Bước 1: Trong giao diện chính, bạn hãy chọn biểu tượng Codes ở bên trái màn hình như ở dưới hình để mở bảng nhập code.

Anime Last Stand code

Bước 2: Kế đến, hãy nhập code vào khung nhập code, sau đó chọn Redeem ở phía dưới để tiến hành đổi code lấy thưởng.

code Anime Last Stand

Bước 3: Nếu code bạn nhập còn trong thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy thông báo Successfully claim code! như ở dưới hình.

code Anime Last Stand mới nhất

Nhận thêm code game Anime Last Stand Roblox ở đâu?

Nếu muốn nhận code Anime Last Stand mới nhất, bạn hãy theo dõi các nhà phát triển trên trang @Shockz_Dev X của họ và tham gia server Discord Anime Last Stand chính thức của họ. Cách dễ dàng nhất là lưu lại trang này của Quản Trị Mạng bằng cách nhấn CTRL+D nếu đang sử dụng Google ChromeCốc Cốc.

nhập code Anime Last Stand

Ngoài ra, hãy tham gia thêm vào các nhiệm vụ mà nhà phát triển tổ chức cho người chơi trong game. Các nhiệm vụ này có thể tặng code hoặc các phần thưởng tương tự như trong giftcode mà bạn nhận ở bảng code bên trên.

code Anime Last Stand mới nhất

Các code game cũng không tồn tại vĩnh viễn, chúng sẽ có hạn sử dụng, nên hãy nhập toàn bộ giftcode trong mỗi lần cập nhật hoặc được phát trong các event để đổi thưởng nhé.

Thứ Tư, 07/02/2024 17:22
12 👨 24.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Code game