Cài đặt Apache2 với module mod_fcgid và PHP5 trên OpenSUSE 11.2

Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Apache2 với module mod_fcgid và PHP5 trên OpenSUSE 11.2. Về bản chất, module mod_fcgid là 1 sự thay thế hoàn hảo của mod_fastcgi, module này cho phép người dùng thực thi các đoạn mã PHP với sự cho phép của người dùng bên trong các tài khoản Apache.

Lưu ý sơ bộ

Trong bài viết này chúng ta sử dụng hệ thống OpenSUSE 11.2 server cùng với hostname server1.example.com và địa chỉ IP 192.168.0.100, đồng thời tạo 2 Apache vhost là www.example1.comwww.example2.com, để mô phỏng phương thức sử dụng mod_fcgid.

Cài đặt Apache2/mod_fcgi/PHP5

Để cài đặt những thành phần trên, chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

yast2 -i apache2 apache2-mod_fcgid php5-fastcgi

Nếu Apache2 đã được cài đặt sẵn với PHP5 như 1 phần module của Apache, tắt bỏ module PHP5 như sau:

a2dismod php5

Tiếp theo, kích hoạt 2 module suexec và fcgid:

a2enmod suexec
a2enmod fcgid

Tạo đường dẫn khởi động của Apache:

chkconfig --add apache2
/etc/init.d/apache2 start

Mở file /etc/php5/fastcgi/php.ini …:

vi /etc/php5/fastcgi/php.ini

và chú thích các đoạn mã như sau:

[...]
; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
cgi.fix_pathinfo=1
[...]

Sau đó khởi động lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Tạo vhost cho www.example1.com và www.example2.com

Việc tiếp theo của chúng ta là tạo 2 vhost, www.example1.com (với thư mục tài liệu root /srv/www/web1/web) và www.example2.com (thư mục tài liệu root tại /srv/www/web2/web). Trong đó, www.example1.com được sở hữu bởi người dùng và nhóm web1, www.example2.com thuộc về người dùng và web2.

Trước tiên, tạo tài khoản người dùng và nhóm:

groupadd web1
groupadd web2
useradd -s /bin/false -d /srv/www/web1 -m -g web1 web1
useradd -s /bin/false -d /srv/www/web2 -m -g web2 web2
chmod 755 /srv/www/web1
chmod 755 /srv/www/web2

Sau đó tạo thư mục tài liệu root và tạo quyền chứng thực, sở hữu thuộc về web1 và web2:

mkdir -p /srv/www/web1/web
chown web1:web1 /srv/www/web1/web
mkdir -p /srv/www/web2/web
chown web2:web2 /srv/www/web2/web

Sau đó chạy PHP sử dụng suExec, thư mục tài liệu root của suExec tại /srv/www:

/usr/sbin/suexec2 -V

server1:~ # /usr/sbin/suexec2 -V
-D AP_DOC_ROOT="/srv/www"
-D AP_GID_MIN=96
-D AP_HTTPD_USER="wwwrun"
-D AP_LOG_EXEC="/var/log/apache2/suexec.log"
-D AP_SAFE_PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
-D AP_UID_MIN=96
-D AP_USERDIR_SUFFIX="public_html"
server1:~ #

Do đó chúng ta không thể gọi được các file PHP thực thi lệnh (/usr/bin/php-cgi) trực tiếp vì nó được lưu trữ bên ngoài thư mục tài liệu root của suExec. Nhưng suExec không chấp nhận các symlink, phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này tạo mã wrap tương ứng cho mỗi web site trong từng thư mục con của /srv/www; các đoạn mã wrap này sẽ có chức năng gọi file thực thi PHP /usr/bin/php-cgi. Và, những đoạn mã wrap này phải được quản lý và sở hữu trực tiếp bởi tài khoản người dùng và nhóm tương ứng của các web site, tại đây chúng ta sẽ tạo mã wrap trong thư mục con của /srv/www/php-fcgi-scripts, ví dụ như /srv/www/php-fcgi-scripts/web1 /srv/www/php-fcgi-scripts/web2.

mkdir -p /srv/www/php-fcgi-scripts/web1
mkdir -p /srv/www/php-fcgi-scripts/web2

vi /srv/www/php-fcgi-scripts/web1/php-fcgi-starter

#!/bin/sh
PHPRC=/etc/php5/fastcgi/
export PHPRC
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=5000
export PHP_FCGI_CHILDREN=8
exec /usr/bin/php-cgi

vi /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter

#!/bin/sh
PHPRC=/etc/php5/fastcgi/
export PHPRC
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=5000
export PHP_FCGI_CHILDREN=8
exec /usr/bin/php-cgi

Dòng PHPRC chứa thông tin về thư mục nơi file php.ini được lưu trữ (ví dụ /etc/php5/fastcgi/ thành /etc/php5/fastcgi/php.ini). Trong đó PHP_FCGI_MAX_REQUESTS là số lượng yêu cầu tối đa trước khi quá trình fcgid dừng lại và quá trình mới tiếp tục. PHP_FCGI_CHILDREN định nghĩa số lượng “PHP children” sẽ được kích hoạt.

Các đoạn mã php-fcgi-starter phải được kích hoạt:

chmod 755 /srv/www/php-fcgi-scripts/web1/php-fcgi-starter
chmod 755 /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter
chown -R web1:web1 /srv/www/php-fcgi-scripts/web1
chown -R web2:web2 /srv/www/php-fcgi-scripts/web2

Tiếp theo, tạo vhost Apache của www.example1.comwww.example2.com:

vi /etc/apache2/vhosts.d/www.example1.com.conf

<VirtualHost *>
ServerName www.example1.com
ServerAlias example1.com
ServerAdmin webmaster@example1.com
DocumentRoot /srv/www/web1/web/

<IfModule mod_fcgid.c>
SuexecUserGroup web1 web1
PHP_Fix_Pathinfo_Enable 1
<Directory /srv/www/web1/web/>
Options +ExecCGI
AllowOverride All
AddHandler fcgid-script .php
FCGIWrapper /srv/www/php-fcgi-scripts/web1/php-fcgi-starter .php
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</IfModule>

# ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature Off

</VirtualHost>

vi /etc/apache2/vhosts.d/www.example2.com.conf

<VirtualHost *>
ServerName www.example2.com
ServerAlias example2.com
ServerAdmin webmaster@example2.com
DocumentRoot /srv/www/web2/web/

<IfModule mod_fcgid.c>
SuexecUserGroup web2 web2
PHP_Fix_Pathinfo_Enable 1
<Directory /srv/www/web2/web/>
Options +ExecCGI
AllowOverride All
AddHandler fcgid-script .php
FCGIWrapper /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter .php
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</IfModule>

# ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature Off

</VirtualHost>

Hãy chắc chắn các bạn đã nhập đúng địa chỉ đường dẫn và các tham số kỹ thuật cần thiết (với đúng tài khoản user và nhóm trong dòng khai báo SuexecUserGroup)


Mở file /etc/apache2/httpd.conf và thêm dòng NameVirtualHost * vào trước Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf (nếu không thì chỉ có vhost đầu tiên hoạt động):

vi /etc/apache2/httpd.conf

[...]
### Virtual server configuration ##########################################
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
#
NameVirtualHost *

Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
[…]

Trước khi khởi động lại Apache, chúng ta cần thay đổi các thiết lập và xác nhận quyền hạn của việc thực thi suExec (nếu không thì mỗi lần khởi động Apache thì bạn sẽ nhận được cảnh báo: Warning: SuexecUserGroup directive requires SUEXEC wrapper):

chmod 4755 /usr/sbin/suexec2

Và sau đó khởi động lại Apache như bình thường:

/etc/init.d/apache2 restart

Kiểm tra

Để kiểm tra, chúng ta sẽ tạo file test PHP nho nhỏ, như ví dụ với web site www.example1.com:

vi /srv/www/web1/web/info.php

<?php
phpinfo();
?>

và sau đó gọi file đó qua trình duyệt (http://www.example1.com/info.php). Nếu tất cả quá trình trên hoạt động đúng chức năng, bạn sẽ nhìn thấy kết quả tương tự như sau, đồng thời sẽ thấy hàm CGI/FastCGI trong dòng Server API:

Tùy chỉnh file php.ini cho mỗi web site

Trên thực tế, mỗi web site đều có mã wrap php-fcgi-starter của riêng nó, do đó hoàn toàn có thể tạo các file php.ini riêng biệt đối vơi mỗi web site thành phần. Để mô phỏng quá trình này, chúng ta sẽ copy file php.ini mặc định (/etc/php5/fastcgi/php.ini) tới thư mục /srv/www/web2/ và làm cho www.example2.com gọi file php.ini trực tiếp từ thư mục /srv/www/web2/:

cp /etc/php5/fastcgi/php.ini /srv/www/web2/
chown web2:web2 /srv/www/web2/php.ini

(tại đây, các bạn có thể /srv/www/web2/php.ini theo ý thích)

Tiếp theo, mở file /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter …:

vi /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter

và chèn thêm tham số /srv/www/web2/ vào trong dòng PHPRC:

#!/bin/sh
PHPRC=/srv/www/web2/
export PHPRC
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=5000
export PHP_FCGI_CHILDREN=8
exec /usr/bin/php-cgi

Sau đó khởi động lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Tiếp đó, tạo thêm file phpinfo(); mới dành cho www.example2.com…:

vi /srv/www/web2/web/info.php

<?php
phpinfo();
?>

và tiếp tục gọi file đó ra bằng trình duyệt (http://www.example2.com/info.php). Dòng tham số Loaded Configuration File sẽ chỉ ra file /srv/www/web2/php.ini:

Thay đổi cấu trúc PHP đơn

Thay vì việc đi qua file php.ini mới tới toàn bộ web site, các bạn có thể áp dụng phương pháp thay đổi thiết lập PHP trong mã wrap php-fcgi-starter (hoặc sử dụng cách kết hợp cả 2) bằng cách thêm tham số -d để chuyển sang chế độ thực thi PHP. Ví dụ, nếu ta muốn tắt bỏ module magic_quotes_gpc của www.example2.com thì sẽ làm như sau:

vi /srv/www/php-fcgi-scripts/web2/php-fcgi-starter

#!/bin/sh
PHPRC=/etc/php5/fastcgi/
export PHPRC
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=5000
export PHP_FCGI_CHILDREN=8
exec /usr/bin/php-cgi -d magic_quotes_gpc=off

Và khởi động lại Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Tiếp tục, gọi file info.php bằng trình duyệt (http://www.example2.com/info.php) và tìm kiếm dòng magic_quotes_gpc, trình duyệt sẽ chỉ ra tình trạng Off:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 07/07/2010 09:24
31 👨 992
0 Bình luận
Sắp xếp theo