Trojan-Downloader.Win32.Delf.cgx

Ngày phát hiện: 29/09/2007
Hiểm họa: TrojanDownloader

Chi tiết kỹ thuật

Trojan này download chương trình mã độc khác thông qua Internet và khởi chạy nó trên máy tính nạn nhân mà người dùng không hề biết hay cho phép. Nó là một file EXE và có dung lượng 48128 byte. Nó được đóng gói bằng PECompact. File không đóng gói ước chừng khoảng 131KB, được viết bằng ngôn ngữ Delphi.

Hoạt động

Một khi khỏi chạy, Trojan sẽ download các file từ đường dẫn sau:

http://paginas.terra.com.br/*****/down2/code.jpg
http://paginas.terra.com.br/*****/down1/lzma.jpg
http://paginas.terra.com.br/*****/down1/branch.jpg
http://paginas.terra.com.br/*****/down1/7z2.jpg
http://paginas.terra.com.br/*****/down1/7z.jpg

Các file này sẽ được lưu vào thư mục gốc của Windows:

%WinDir%\krn.7z
%WinDir%\7z\Codecs\lzma.dll
%WinDir%\7z\Codecs\branch.dll
%WinDir%\7z\Formats\7z.dll
%WinDir%\7z\7z.exe

Các file được lưu về sau đó sẽ khởi chạy thực thi.

Hướng dẫn gỡ bỏ

Nếu máy tính của bạn không có một chương trình diệt virus tự động cập nhật, hoặc không có một giải pháp diệt virus toàn vẹn, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau để xóa bỏ mã độc khỏi máy tính:

1. Sử dụng Task Manager để dừng quá trình hoạt động của chương trình mã độc

2. Xóa file Trojan gốc (vị trí file tùy thuộc vào cách nó xâm nhập ban đầu vào máy tính nạn nhân).

3. Xóa các file sau trong hệ thống:

%WinDir%\krn.7z
%WinDir%\7z\Codecs\lzma.dll
%WinDir%\7z\Codecs\branch.dll
%WinDir%\7z\Formats\7z.dll
%WinDir%\7z\7z.exe

4. Xóa tất cả các file trong thư mục %Temporary Internet Files%

5. Cập nhật cơ sở dữ liệu virus và thực hiện quét toàn bộ máy tính.

Thứ Hai, 01/12/2008 11:25
31 👨 665
0 Bình luận
Sắp xếp theo