Trắc nghiệm về kiến trúc máy tính P4

Mời bạn đọc thử sức với những câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo của Quản trị mạng về chủ đề kiến trúc máy tính. Hy vọng với những câu hỏi này, kiến thức về máy tính của bạn sẽ trở nên tốt hơn.

Xem thêm:

 • Câu 1. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị biểu diễn số 81 là:
  • 0101 0001

   1. 0000 1100
  • 0000 1110

   1. 0100 1010
 • Câu 2. Có biểu diễn “1111 1101” đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp “Mã bù 2”, giá trị của nó là:
  • Không tồn tại

  •  – 3

  • 3

   1. 253
 • Câu 3. Đối với các số có dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:
   1. Cộng hai số dương, cho kết quả âm
   1. Cộng hai số âm, cho kết quả dương
   1. Có nhớ ra khỏi bit cao nhất
   1. Cả a và b
 • Câu 4. Dải biễu diễn số nguyên không dấu, n bit trong máy tính là:
  • 0 -> 2.n

   1. 0 -> 2.n - 1
  • 0 -> 2n - 1

   1. 0 -> 2n
 • Câu 5. Hãy xác định giá trị của các số nguyên có dấu được biểu diễn theo mã bù hai: A = 11011011
  • 35

   1. -35
   1. -37
   1. 37
 • Câu 6. Thực hiện phép cộng 2 số nguyên không dấu sau: 71 + 25
   1. 01100000
   1. 01010000
   1. 10100000
   1. 01101000
 • Câu 7. Thực hiện phép cộng 2 số nguyên có dấu sau: -71 + (+25)
   1. 00101110
   1. 01011100
   1. 01101110
   1. 01011101
 • Câu 8. Tại sao phải phân cấp bộ nhớ?
   1. Để tiện cho việc quản lý
   1. Để giảm chi phí khi thiết kế
   1. Để giảm thời gian tìm đọc dữ liệu của CPU
   1. Cả a, b, c đều đúng
 • Câu 9. Thực hiện phép trừ 2 số nguyên có dấu sau: 80 - 58
   1. 100110110
   1. 101010110
   1. 100010110
   1. 100011110
 • Câu 10. Thực hiện phép nhân 2 số nguyên có dấu sau: 12 x 11
   1. 10000100
   1. 11000100
   1. 11000010
   1. 10001001
Cần cố gắng!
Khá lắm!
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 22/10/2018 08:24
32 👨 1.710
0 Bình luận
Sắp xếp theo