Trắc nghiệm về cơ sở dữ liệu - Phần 3

Nếu bạn đang đau đầu tìm kiếm những thông tin về cơ sở dữ liệu thì những câu hỏi dưới đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn cho bạn. Với những câu hỏi chủ yếu xoay quanh về khái niệm cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn dễ dàng ôn tập.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung thuận tiện.

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF ẩn chứa dị thường thông tin

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF gây khó khăn truy vấn thông tin.

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF đơn giản

 • Câu 2. Quá trình tối ưu hoá các câu hỏi truy vấn dữ liệu là quá trình:
  • Kết quả của các phép toán được biểu diễn duy nhất bằng một quan hệ.

  • Cần thiết phải biến đổi các câu hỏi hợp lý.

  • Biến đổi câu hỏi sao cho chi phí thời gian và sử dụng bộ nhớ là ít nhất.

  • Chi phí thời gian thực hiện các phép toán là ít nhất.

 • Câu 3. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tính độc lập dữ liệu là “... của các hệ ứng dụng đối với sự thay đổi trong cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy cập dữ liệu”.
  • Phương thức truy cập.

  • Các chiến lược truy nhập.

  • Nội dung thông tin.

  • Tính bất biến

 • Câu 4. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong cấu trúc hình cây, khi sửa đổi một số thông tin trong các bản ghi phụ thuộc thì phải duyệt toàn bộ mô hình, bằng cách dò tìm trong từng xuất hiện. Dẫn đến sự xuất hiện...
  • Toàn vẹn dữ liệu trong lưu trữ.

  • An toàn vẹn dữ liệu.

  • Tổn thất thông tin.

  •  Không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ.

 • Câu 5. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Mô hình dữ liệu mạng là mô hình thực thể quan hệ, trong đó các mối liên kết hạn chế... Không chứa liên kết nhiều - nhiều.
  • Tính đối xứng

  • Trong kiểu một - một và nhiều - một

  • Trong kiểu một kiểu bản ghi liên kết

  • Trong kiểu một bản ghi thực thể

 • Câu 6. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Tính độc lập dữ liệu trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ cao, thể hiện cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập có thể... nhưng không thay đổi sơ đồ quan niệm và ngược lại.
  • Thay đổi

  • Độc lập lẫn nhau

  • Không thay đổi

  • Phụ thuộc lẫn nhau

 • Câu 7. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Giá trị các thành phần của khoá....
  • Nhận được giá trị đa trị

  •  Nhận được giá trị “False”

  • Nhận được giá trị đơn trị

  • Nhận được giá trị “True”

 • Câu 8. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nếu trong câu lệnh SELECT có chứa GROUP BY, hệ thống sẽ... và thực hiện các phép gộp nhóm.
  • Phân hoạch quan hệ thành nhiều nhóm tách biệt nhau

  •  Thực hiện việc sắp xếp theo chỉ dẫn sau mệnh đề ORDER BY

  •  Thực hiện phép chọn sau mệnh đề WHERE

  •  Thực hiện phép chiếu sau mệnh đề SELECT

 • Câu 9. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là...
  • Có thể thực hiện các chiến lược truy nhập dữ liệu

  •  Dữ liệu trong CSDL luôn luôn chính xác tại mọi thời điểm

  •  Có thể tìm kiếm tại mọi thời điểm

  • Bảo đảm tính độc lập dữ liệu tại mọi thời điểm

 • Câu 10. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hình thức thông dụng nhất để nhận biết người sử dụng là mật khẩu...
  • Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

  • Chỉ có hệ thống và người sử dụng biết

  • Mới được phép truy nhập CSDL

  •  Và các quy tắc bảo vệ cơ sở dữ liệu

 • Câu 11. An toàn dữ liệu có thể hiểu là:
  • Dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu

  • Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...

  • Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệu

  •  Tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu

 • Câu 12. Mô hình ngoài là:
  • Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL

  • Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng

  • Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệu

  • Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng

 • Câu 13. Mô hình trong là:
  •  Là một trong các mô hình biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý

  • Mô hình biểu diễn cơ sở dữ liệu trừu tượng ở mức quan niệm

  • Có nhiều cách biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý

  • Mô hình lưu trữ vật lý dữ liệu

 • Câu 15. Mô hình CSDL phân cấp là mô hình:
  • Dữ liệu được biểu diễn bằng con trỏ

  • Dữ liệu được biểu diễn bằng mối quan hệ thực thể

  • Dữ liệu được biểu diễn bằng bảng

  • Dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc cây

Cần cố gắng hơn 
Kiến thức khá đấy 
Bạn quả là thiên tài 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 12/11/2018 15:02
3,73 👨 843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z