Trắc nghiệm về cơ sở dữ liệu - Phần 2

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định để có thể dễ dàng quản lý (đọc, thêm, xóa, sửa dữ liệu). Tiếp nối seri những bài viết xoay quanh chủ đề này, sau đây là những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án để bạn thử tài hiểu biết của mình.

Xem thêm:

 • Câu 1. Các toán hạng trong các phép toán là:
  • Các biểu thức

  • Các quan hệ

  • Các thuộc tính

  •  Các bộ giá trị

 • Câu 2. Phép sửa đổi là phép toán:
  •  Sửa đổi giá trị của một số thuộc tính.

  •  Sửa đổi mô tả các thuộc tính.

  • Sửa đổi giá trị của một quan hệ hay một nhóm các quan hệ

  • Sửa đổi giá trị của một bộ hay một nhóm các bộ.

 • Câu 3. Thứ tự đúng trong câu lệnh SELECT
  • SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY HAVING, ORDER BY

  • SELECT, FROM, GROUP BY HAVING, ORDER BY    

  • SELECT, FROM, GROUP BY HAVING, ORDER BY    

  • SELECT, FROM, GROUP BY HAVING, WHERE, ORDER BY    

 • Câu 4. Phép toán tập hợp trong mệnh đề WHERE bao gồm:
  • Các phép đại số quan hệ

  • Các phép số học và các phép so sánh

  •  Biểu thức đại số

  • Các phép so sánh.

 • Câu 5. Các phép toán gộp nhóm được sử dụng sau mệnh đề:
  • SELECT

  • FROM

  • WHERE

  • GROUP BY

 • Câu 6. Phép chọn được thực hiện sau mệnh đề nào trong SELECT - FROM - WHERE
  • GROUP BY HAVING

  •  WHERE     

  • SELECT

  • FROM

 • Câu 7. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DDL (Data Definition Language).
  • Được đặc tả bằng cách chương trình ứng dụng

  • Được đặc tả bằng một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  • Được đặc tả bằng một ngôn ngữ dữ liệu

  • Được đặc tả bằng một ngôn ngữ, một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

 • Câu 8. Hai biểu thức E1 và E2 tương đương với nhau, ký hiệu là E1 E2, nếu:
  • Chúng biểu diễn cùng một ánh xạ.

  • Các quan hệ giống nhau trong biểu thức.

  • Các kết quả giống nhau

  •  Các quan hệ trong các biểu thức cùng miền xác định

 • Câu 9. An toàn mức độ mạng.
  • Bảo vệ thông tin trên đường truyền

  • Cho phép truy cập từ xa, có kiểm soát

  • Cho phép truy cập từ xa

  • Không cho phép truy cập từ xa

 • Câu 10. Dạng cấp quyền truy xuất trong SQL:
  • GRANT ON TO 

  • GRANT ON TO

  • GRANT ON TO

  • GRANT READ ON R

 • Câu 11. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
  • Sự không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ làm cho dữ liệu mất đi tính toàn vẹn

  • Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo dữ liệu luôn luôn đúng

  • Tính nhất quán dữ liệu đảm bảo cho sự cập nhật, bổ sung dễ dàng

  • Tổ chức lưu trữ theo lý thuyết cơ sở dữ liệu, các thuộc tính có thể lặp lại

 • Câu 12. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
  • Dữ liệu được biểu diễn, mô tả nhiều cách khác nhau.

  • Người sử dụng khi thao tác trên các cơ sở dữ liệu có thể làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu và chiến lược truy cập cơ sở dữ liệu.

  • Cấu trúc lưu trữ và các hệ chương trình ứng dụng trên độc lập với nhau.

  • Mục tiêu của các hệ CSDL là: tính bất biến của các hệ ứng dụng đối với sự thay đổi trong cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy cập dữ liệu.

 • Câu 13. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
  •  Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình tách quan hệ không làm tổn thất thông tin.

  • Quan hệ gốc được chứa trong quan hệ kết nối tự nhiên của các quan hệ chiếu.

  • Dữ liệu lưu trữ trong CSDL phản ảnh tính tính toàn vẹn dữ liệu.

  • Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình thực hiện các phép lưu trữ

 • Câu 14. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về mục tiêu
  • Tách quan hệ là thực hiện tối ưu truy vấn, tìm kiếm.

  • Tách quan hệ là nhằm đảm bảo tính độc lập dữ liệu.

  • Tách quan hệ là thực hiện tối ưu lưu trữ, tiết kiệm bộ nhớ.

  • Tách quan hệ là làm giảm nhẹ tính toán.

 • Câu 15. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
  • Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc không tổn thất.

  •  Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc bị tổn thất.

  • Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc luôn luôn tổn thất.

  • Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc có thể bị tổn thất.

Cần cố gắng hơn!
Kiến thức bạn khá đấy
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 11:19
4,56 👨 7.474
0 Bình luận
Sắp xếp theo