Toán tử Korn Shell

Bài hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong Korn Shell. Ở đây hầu hết các toán tử này tương tự như những gì chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.

Các toán tử được liệt kê dưới đây theo thứ tự ưu tiên giảm dần:

Các toán tử logic và đại số trong Unix/Linux

Toán tửMiêu tả
+Cộng một ngôi (toán tử unary là toán tử của hàm một biến)
-Trừ một ngôi
!~Phép phủ định phần bù
*Phép nhân
/Phép chia
%Phép chia lấy phần dư
+Phép cộng
-Phép trừ
<<Phép dịch trái
>>Phép dịch phải
==So sánh chuỗi bằng
!=Phép so sánh chuỗi không bằng
=~So khớp pattern
&Phép AND Bit
^Phép XOR Bit
|Phép OR Bit
&&Phép AND logic
||Phép OR logic
++Lượng gia
--Lượng giảm
=Phép gán

Các toán tử kiểm tra File trong Unix/Linux

Bảng dưới đây liệt kê các toán tử kiểm tra các đặc tính đa dạng của một Unix file.

Toán tửMiêu tả
-r fileKiểm tra nếu file có đọc được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-w fileKiểm tra nếu file có ghi được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-x fileKiểm tra nếu file có thực thi được hay không, nếu có thì điều kiện là true.
-f fileKiểm tra nếu file là file thường trái ngược với một thư mục hoặc một file đặc biệt, nếu có thì điều kiện là true.
-s fileKiểm tra nếu file có kích cỡ lớn hơn 0, nếu có thì điều kiện là true.
-d fileKiểm tra nếu file là một thư mục, nếu có thì điều kiện là true.
-e fileKiểm tra nếu file tồn tại. Là true ngay cả khi nếu file là một thư mục nhưng tồn tại.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Các toán tử C Shell

Bài tiếp: Điều khiển luồng trong Shell

Thứ Hai, 20/08/2018 14:19
51 👨 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo