Thêm máy chủ DHCP từ dòng lệnh trong Windows Server 2008

Quản trị mạng – Trong Windows Server 2008, chúng ta có thể thiết lập role DHCP Server và cấu hình các tham số DHCP như Scope, IP Range,.. kiểu khởi động từ dòng lệnh. Đây là một cách thực hiện rất hữu dụng nếu bạn đang sử dụng cài đặt Windows Server Core.

Hướng dẫn từng bước dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện vấn đề đó:

Cài đặt DHCP Server role

Lệnh dưới đây từ nhắc lệnh sẽ thêm DHCP Server Role.

C:\Users\Administrator>start /w ocsetup DHCPServer

Trong Windows Server 2008 Core, tên Role là “DHCPServerCore”. Vì vậy, trong cài đặt Windows Server 2008 Core, nó sẽ là

C:\Users\Administrator>start /w ocsetup DHCPServerCore

Thiết lập DHCP Service tự động

Mặc định, sau khi role được kích hoạt, Service sẽ bị vô hiệu hóa. Do đó các bạn cần thiết lập kiểu Auto như bên dưới

C:\Users\Administrator> sc config dhcpserver start= auto

Khởi chạy máy chủ DHCP

C:\Users\Administrator>net start dhcpserver

Thêm máy chủ DHCP và xác thực trong AD

Nếu máy chủ DHCP được cài đặt trong miền Active Directory thì bạn phải chứng thực nó trong Active Directory. Lúc này, chúng ta hãy sử dụng các lệnh netsh để thiết lập máy chủ và cấu hình các tham số liên quan.

C:\Users\Administrator>netsh dhcp add server dc1 192.168.0.5
Adding server dc1, 192.168.0.5
Command completed successfully.

Ở đây DC1 là DHCP Server, phía sau nó là địa chỉ IP.

Thêm phạm vi DHCP (Scope)

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 add scope 192.168.10.0 255.255.255.0 Scope1 Scopevlan10
Command completed successfully.

Trong lệnh trên

Phạm vi DHCP– 192.168.10.0 255.255.255.0
Scope1 – Tên phạm vi
ScopeVlan10 – Chú thích cho phạm vi

Syntax is
netsh dhcp server 192.168.0.5 add scope <Subnet> <Subnet mask> <ScopeName> <Scope comment>

Thiết lập dải IP cho phạm vi

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 scope 192.168.10.0 add ipra nge 192.168.10.1 192.168.10.254
Changed the current scope context to 192.168.10.0 scope.
Command completed successfully.

Ở đây, dải IP là 192.68.10.1-192.168.10.254 cho phạm vi 192.168.10.0

Syntax is
netsh dhcp server <Server> scope 192.168.10.0 add iprange <StartIP> <EndIP>

Thêm dải ngăn chặn

Thêm các dải ngăn chặn IP.

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 scope 192.168.10.0 add excluderange 192.168.10.1 192.168.10.25
Changed the current scope context to 192.168.10.0 scope.
Command completed successfully.

Ở đây, danh sách ngăn chặn có dải từ 192.168.10.1 đến 192.168.10.25

Syntax is
netsh dhcp server <Server> scope <Scope> add excluderange <StartExclusion> <End-Exclusion>

Thiết lập mã tùy chọn 003 cho các router mặc định

Thiết lập mã tùy chọn 003 và chỉ định Gateway

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 scope 192.168.10.0 set optionvalue 003 IPADDRESS 10.1.1.1 10.1.1.2
Changed the current scope context to 192.168.10.0 scope.
Command completed successfully.

Ở đây Gateway là 10.1.1.1 & 10.1.1.2

Syntax is
netsh dhcp server <Server> scope 192.168.10.0 set optionvalue 003 IPADDRESS <Gateway1> <Gateway2>

Thiết lập mã tùy chọn 006 cho các máy chủ DNS mặc định

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 scope 192.168.10.0 set optionvalue 006 IPADDRESS 192.168.0.5 192.168.10.1
Changed the current scope context to 192.168.10.0 scope.
Command completed successfully.

Ở đây các máy chủ DNS là 192.168.0.5 & 192.168.10.1

Syntax is
netsh dhcp server <Server> scope 192.168.10.0 set optionvalue 006 IPADDRESS <Primary DNS> <Secondary DNS>

Kích hoạt phạm vi máy chủ DHCP

Lúc này, các thiết lập DHCP có liên quan đã hoàn tất. Chúng ta hãy đi kích hoạt phạm vi.

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server 192.168.0.5 scope 192.168.10.0 set state 1
Changed the current scope context to 192.168.10.0 scope.
Command completed successfully.

Thao tác này sẽ giúp bạn chạy DHCP trong ít phút. Bạn có thể điều chỉnh từ dòng lệnh hoặc bằng cách sử dụng DHCP MMC sau đó.

Thứ Tư, 14/10/2009 16:19
31 👨 1.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo