Tắt bỏ thông báo Send message without a subject trong Outlook 2010

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tắt bảng thông báo “Do you want to send thí message without a subject” của Microsoft Outlook 2010. Trước tiên, mở chương trình Outlook, nhấn Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic:

Sau đó, kích đúp vào phần ThisOutlookSession như hình dưới:

Và điền đoạn mã sau đây:

Option Explicit

'=========================================================================
' Prevents Outlook® 2010 to display a no-subject warning message
' (c) Peter Marchert - http://www.outlook-stuff.com
' 2010-07-15 Version 1.0.0
' 2010-07-19 Version 1.0.1
'=========================================================================

Private WithEvents colInspectors As Outlook.Inspectors

Private Sub Application_Startup()


'---------------------------------------------------------------------
' Set a reference to all forms
'---------------------------------------------------------------------
Set colInspectors = Outlook.Inspectors


End Sub

Private Sub colInspectors_NewInspector(ByVal Inspector As Inspector)


'---------------------------------------------------------------------
' This code is running if a form (e. g. an e-mail) will be opened
'---------------------------------------------------------------------

Dim objItem As Object

'---------------------------------------------------------------------
' Skip errors
'---------------------------------------------------------------------
On Error GoTo ExitProc

'---------------------------------------------------------------------
' Set a reference to the open item
'---------------------------------------------------------------------
Set objItem = Inspector.CurrentItem

'---------------------------------------------------------------------
' A new item does not have a received time
'---------------------------------------------------------------------
If Year(objItem.ReceivedTime) = 4501 Then


'-----------------------------------------------------------------
' Check if the subject is empty if an e-mail was created by a
' template with predefined subject.
'-----------------------------------------------------------------
If objItem.Subject = "" Then objItem.Subject = " "

End If

ExitProc:


'---------------------------------------------------------------------
' Delete the reference to the form and to the item
'---------------------------------------------------------------------
Set objItem = Nothing
Set Inspector = Nothing


End Sub

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)


On Error Resume Next

'---------------------------------------------------------------------
' If the blank still exists it will now be removed (Outlook®
' will this not recognize)
'---------------------------------------------------------------------
Item.Subject = Trim(Item.Subject)


End Sub

Private Sub Application_Quit()


'---------------------------------------------------------------------
' Delete the reference to the forms
'---------------------------------------------------------------------
Set colInspectors = Nothing

End Sub

Lưu Session, khởi động lại Outlook và từ lần sau trở đi, nếu bạn gửi email không có phần tiêu đề – Subject thì chương trình sẽ không hiển thị thông báo như trước nữa. Lưu ý 1 điều rằng chúng ta phải kích hoạt chế độ hoạt động của Macro trong phần Trust Center của Outlook. Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 18/04/2011 15:50
21 👨 1.450
0 Bình luận
Sắp xếp theo