Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 3

Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 1
Một số mẹo trong Windows Server 2008 Core – Phần 2

Quản trị mạng - Với Windows Server 2008 bạn có thể cấu hình bốn kiểu kịch bản sau:

Computer Startup Executed trong quá trình khởi động

Computer Shutdown Executed trước để tắt máy

User Logon Executed khi người dùng đăng nhập

User Logoff Executed khi người dùng đăng xuất

Bạn có thể viết các kịch bản với đuôi .bat hoặc .cmd hoặc như các kịch bản sử dụng Windows Script Host (WSH). WSH là một tính năng của Windows Server 2008, tính năng này cho phép bạn sử dụng các kịch bản được viết bằng các ngôn ngữ kịch bản, chẳng hạn như VBScript mà không cần chèn kịch bản vào một trang Web nào. Để cung cấp một môi trường kịch bản đa mục đích, WSH dựa vào các cỗ máy kịch bản. Một cỗ máy kịch bản ở đây là một thành phần dùng để định nghĩa cú pháp lỗi và cấu trúc của một ngôn ngữ kịch bản cụ thể.

Gán các kịch bản Startup và Shutdown cho máy tính

Kịch bản startup và shutdown cho máy tính được gán như một phần của chính sách nhóm (group policy). Theo cách này, tất cả các máy tính là thành viên của site, miền, hoặc một OU (organizational unit – tổ chức) – hoặc cả ba – đều có thể thực thi kịch bản một cách tự động khi chúng được khởi động hoặc tắt máy.

Để gán kịch bản khởi động và tắt cho máy tính, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Để quản lý dễ dàng, bạn hãy copy các kịch bản muốn sử dụng cho thư mục Machine\Scripts\Startup hoặc Machine\Scripts\Shutdown cho chính sách có liên quan. Các chính sách được lưu trong thư mục %SystemRoot%\Sysvol\Domain\Policies trên các bộ điều khiển miền (domain controller, được viết tắt là DC)

2. Trong GPMC, kích chuột phải vào GPO cho site, miền hoặc OU mà bạn muốn làm việc, sau đó chọn Edit. Thao tác này sẽ mở cho bạn một bộ soạn thảo chính sách cho GPO.

3. Trong nút Computer Configuration, kích đúp vào thư mục Windows Settings, sau đó kích Scripts.

4. Để làm việc với các kịch bản khởi động, kích chuột phải vào Startup, sau đó chọn Properties. Để làm việc với các kịch bản shutdown, hãy kích chuột phải vào Shutdown sau đó chọn Properties.

5. Kích Show Files. Nếu bạn đã copy các kịch bản máy tính sang đúng vị trí trong thư mục Policies, khi đó bạn sẽ thấy kịch bản.

6. Kích Add để gán kịch bản. Thao tác này sẽ mở cho bạn một hộp thoại Add A Script. Trong trường Script Name, đánh vào tên của kịch bản mà bạn đã copy vào thư mục Machine\Scripts\Startup hoặc Machine\Scripts\Shutdown cho chính sách có liên quan. Trong trường Script Parameters, hãy nhập vào các đối số dòng lệnh nào cần thiết ở đây. Lặp lại bước này để bố sung thêm các kịch bản khác.

7. Trong quá trình startup hoặc shutdown, các kịch bản sẽ được thực thi theo đúng thứ tự mà chúng được đặt trong hộp thoại Properties. Sử dụng nút di chuyển lên hoặc xuống để định vị thứ tự của các kịch bản nếu cần.

8. Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên của kịch bản hay tham số sau, hãy chọn kịch bản trong danh sách Script For, sau đó kích Edit.

9. Để xóa một kịch bản, chọn kịch bản trong dánh sách Script For, sau đó kích Remove.

Gán các kịch bản đăng nhập vào đăng xuất cho người dùng

Bạn có thể gán các kịch bản người dùng theo một trong ba cách dưới đây:

  • Có thể gán các kịch bản đăng nhập và đăng xuất như một phần của chính sách nhóm. Theo cách này, tất cả người dùng là thành viên của site, miền hoặc OU – hoặc cả ba – đều có thể thực thi kịch bản một cách tự động khi họ đăng nhập hay đăng xuất.
  • Cũng có thể gán các kịch bản đăng nhập riêng lẻ thông qua giao diện Active Directory Users And Computers. Theo cách này, bạn có thể gán mỗi người dùng hoặc một nhóm nào đó một kịch bản đăng nhập riêng.
  • Cũng có thể gán các kịch bản đăng nhập riêng như các nhiệm vụ được lên thời gian biểu. Bạn có thể lập thời gian biểu.

Để gán kịch bản đăng nhập hoặc đăng xuất trong chính sách nhóm, bạn hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Để dễ dàng quản lý, bạn hãy copy các kịch bản muốn sử dụng vào thư mục User\Scripts\Logon hoặc User\Scripts\Logoff cho chính sách có liên quan. Các chính sách được lưu trong thư mục %SystemRoot%\Sysvol\Domain\Policies trong các bộ điều khiển miền.

2. Trong GPMC, kích chuột phải vào GPO cho site, miền hoặc OU mà bạn muốn làm việc với, sau đó chọn Edit. Thao tác này sẽ mở bộ soạn thảo chính sách cho GPO.

3. Kích đúp vào thư mục Windows Settings trong nút User Configuration sau đó kích Scripts.

4. Để làm việc với các kịch bản đăng nhập, kích phải vào Logon, sau đó chọn Properties. Để làm việc với các kịch bản đăng xuất, kích phải vào Logoff và chọn Properties.

5. Kích Show Files. Nếu bạn đã copy kịch bản người dùng đến đúng vị trí trong thư mục Policies, khi đó bạn sẽ thấy kịch bản.

6. Kích Add để gán kịch bản. Khi đó bạn sẽ thấy hộp thoại Add A Script. Trong trường Script Name, đánh tên của kịch bản mà bạn đã copy đến thư mục User\Scripts\Logon hoặc User\Scripts\Logoff cho chính sách tương ứng. Trong trường Script Parameter, nhập vào đối số cần thiết. Lặp lại bước này để bổ sung thêm các kịch bản khác.

7. Trong khi logon hoặc logoff, các kịch bản sẽ được thực thi theo đúng thứ tự của chúng được liệt kê trong hộp thoại Properties. Sử dụng các nút Up và Down để định vị các kịch bản nếu cần thiết.

8. Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên kịch bản hoặc các tham số sau, hãy chọn kịch bản trong danh sách Script For, sau đó kích Edit.

9. Để xóa kịch bản, chọn kịch bản trong danh sách Script For, sau đó kích Remove.

Thứ Sáu, 03/07/2009 09:48
51 👨 2.230
0 Bình luận
Sắp xếp theo