Macromedia Flash - Tạo menu Flash dọc

Bạn đã trông thấy rất nhiều menu bằng Flash rất đẹp và muốn làm được như vậy? Hãy xem bài tập này và bạn sẽ biết làm thế nào để tạo được menu flash dọc.

Bước 1

Tạo một file flash mới, vào Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập theo các giá trị như hình dưới

Bước 2

Click đúp vào layer1 và đổi tên thành background. Thêm một layer mới và đặt tên là menu. Sau đó dùng công cụ Rectangle Tool (R) để vẽ 5 hình chữ nhật kích thước 88,5 x 250px với các thiết lập như sau:

  • Stroke color: không chọn
  • Fill color: #A1958A

Xem hình dưới

Bước 3

Chọn công cụ Text Tool (T) với Fill Color #FFFFFF và nhập vào nút đầu tiên của menu với chữ “Home”

Bước 4

Chọn Modify > Transform > Rotate 90o CW (Ctrl + Shift + 9)

Bước 5

Chọn nút đầu tiên trong menu (Home), nhấn phím F8 (Convert to Symbol) và chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 6

Chọn Movie Clip vừa chuyển, mở Properties Panel (Ctrl + F3) và nhập button1 vào ô

Bước 7

Click đúp vào Movie Clip vừa tạo (Button) hoặc click chuột phải và chọn Edit in Place.

Bước 8

Chọn text Home, nhấn phím Ctrl + X (Cut), thêm một layer mới (layer 2) và dán text vừa cắt vào layer mới tạo (nhấn phím Ctrl + Shift + V) để dán.

Bước 9

Trở lại layer1, click vào frame 20 và nhấn phím F6. Sau đó tại ô Fill Color thiết lập màu #E16802. Trở lại frame1, vào Properties Panel (Ctrl + F3) tại Tween chọn Shape.

Bước 10

Khoá layer1, chọn layer2, vào frame 10 và nhấn phím F6. Chọn Modify > Transform > Rotate 90o CCW (Ctrl + Shift + 7)

Bước 11

Chọn frame 20 và nhấn phím F6. Sau đó sử dụng chuột để kéo chữ Home lên phía trên của nút (hình chữ nhật) như hình dưới

Bước 12

Chọn layer1, vào Properties Panel, tại Tween chọn Motion.

Bước 13

Chọn frame 20 của layer1, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào dòng script sau:

stop();

Bước 14

Trở lại Scene chính (Scene 1), thêm một layer mới và đặt tên là Invisible Button 1. Sau đó tạo “Invisible Button” lên trên button đầu tiên (xem hình dưới)

Bước 15

Chọn “Invisible Button”, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn code sau (chú ý đổi link sang địa chỉ mà bạn muốn Home link tới)

on (rollOver) {
_root.mouse_over_button1 = true;
}
on (rollOut) {
_root.mouse_over_button1 = fstartlse;
}
on (release){
getURL("https://quantrimang.com/", "blank");
}

Bước 16

Thêm một layer mới với tên là Action Script. Vào frame đầu tiên và đưa vào đoạn script sau:

_root.button1.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button1) {
_root.button1.nextFrame();
} else {
_root.button1.prevFrame();
}
};

Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong nút đầu tiên của menu. Bạn hãy làm theo những bước tương tự như trên để hoàn thiện nốt các nút còn lại trong menu.

Đoạn Script cho “Invisible Button” của các nút khác

on (rollOver) {
_root.mouse_over_button2 = true;
}
on (rollOut) {
_root.mouse_over_button2 = fstartlse;
}

on (release){
getURL("https://quantrimang.com/", "blank");
}

Và Action Script cho các nút là

_root.button1.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button1) {
_root.button1.nextFrame();
} else {
_root.button1.prevFrame();
}
};
_root.button2.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button2) {
_root.button2.nextFrame();
} else {
_root.button2.prevFrame();
}
};
_root.button3.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button3) {
_root.button3.nextFrame();
} else {
_root.button3.prevFrame();
}
};
_root.button4.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button4) {
_root.button4.nextFrame();
} else {
_root.button4.prevFrame();
}
};
_root.button5.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_button5) {
_root.button5.nextFrame();
} else {
_root.button5.prevFrame();
}
};

Download file nguồn (.fla)

Thứ Sáu, 09/09/2016 13:39
31 👨 4.529
0 Bình luận
Sắp xếp theo