Triển khai Vista – Phần 18: Quản lý Windows Deployment Service

Triển khai Vista – Phần 1
Triển khai Vista – Phần 2
Triển khai Vista – Phần 3
Triển khai Vista – Phần 4
Triển khai Vista – Phần 5
Triển khai Vista – Phần 6
Triển khai Vista – Phần 7
Triển khai Vista – Phần 8
Triển khai Vista – Phần 9
Triển khai Vista – Phần 10
Triển khai Vista – Phần 11
Triển khai Vista – Phần 12
Triển khai Vista – Phần 13
Triển khai Vista – Phần 14
Triển khai Vista – Phần 15
Triển khai Vista – Phần 16
Triển khai Vista – Phần 17

Mitch Tulloch

Trong phần này và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về chủ đề kiểm tra cách cấu hình và quản lý các máy chủ đang thực hiện role máy chủ Windows Deployment Services (Windows DS).

Lưu ý: Các độc giả quan tâm đến các kiến thức cơ bản trong triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) nên tham khảo 13 bài đầu trong loạt bài này.

Bổ sung và remove máy chủ

Giao diện quản trị Windows DS có thể được cấu hình để quản lý nhiều máy chủ Windows DS từ xa từ bởi một location nào đó. Để bổ sung thêm một máy chủ vào giao diện quản lý, bạn hãy kích chuột phải vào nút Servers và chọn Add Server như thể hiện trong hình 1:


Hình 1: Bổ sung thêm máy chủ vào giao diện Windows DS

Trong hộp thoại Add Server mới xuất hiện, bạn hãy đánh tên hoặc duyệt Active Directory để tìm đến máy chủ mà bạn muốn bổ sung vào giao diện điều khiển. Để remove máy chủ đã có trong đó từ trước, bạn chỉ cần kích chuột phải vào máy chủ đó và chọn Remove Server.

Quản lý Windows DS Services

Để stop, start, hoặc restart các dịch vụ Windows DS trên một máy chủ nào đó, bạn chỉ cần kích chuột phải vào nút server, chọn All Tasks, và chọn shortcut menu như thể hiện trong hình 2.


Hình 2: Stop và start các dịch vụ Windows DS

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh để stop và start dịch vụ Windows DS từ cửa sổ dòng lệnh như lệnh dưới đây:

WDSUTIL /Stop-Server /Server:<servername>
WDSUTIL /Start-Server /Server:<servername>

Ở đây <servername> có thể là tên FQDN hoặc NetBIOS của máy chủ Windows DS mà bạn đang quản lý. Bạn có thể bỏ phần chuyển đổi /Server nếu đang chạy WDSUTIL trên chính máy chủ Windows DS.

Cấu hình các thuộc tính của máy chủ

Bạn có thể quản lý các khía cạnh khác của máy chủ Windows DS bằng cách cấu hình các thuộc tính của nó. Có thể thực hiện điều đó theo nhiều cách:

  • Kích phải vào nút server trong giao diện điều khiển Windows DS và chọn Properties để xuất hiện trang các thuộc tính cho máy chủ cùng với các tab khác của nó.
  • Từ dòng lệnh, bằng cách sử dụng lệnh WDSUTIL, cụ thể là các chuyển đổi /get/set cho lệnh này.

Hãy xem xét cả hai phương pháp này.

Trước tiên, bạn có thể sử dụng chuyển đổi /get-Server của WDSUTIL để lấy về cấu hình của máy chủ Windows DS. Cho ví dụ, lệnh dưới đây sẽ hiển thị cấu hình của máy chủ có tên SEA-WDS:

C:/>WDSUTIL /get-Server /server:SEA-WDS /show:Config
Windows Deployment Services Management Utility [Version 6.0.6001.18000]
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

SETUP INFORMATION FOR SERVER SEA-WDS
[-----------------------------------------------------------------------------]

Server State:
OS version: 6.0
WDS operational mode: Native

Installation State:
REMINST location: W:\Images
REMINST share up-to-date: Yes
Boot files installed:
x86 - Yes
x64 - No
ia64 - No

[-----------------------------------------------------------------------------]
CONFIGURATION INFORMATION FOR SERVER SEA-WDS
[-----------------------------------------------------------------------------]

Server Authorization:
Authorization state: Not Authorized

Answer Policy:
Answer clients: Yes
Answer only known clients: No
Response delay: 0 seconds

Directory Services Use Policy:
Preferred DC:
Preferred GC:
Prestage devices using MAC: No
New machine naming policy: %61Username%#
Domain search order: Global Catalog Only
New machines join domain: Yes

New Machine OU:
OU type: Server Domain
OU: CN=Computers,DC=contoso,DC=com

DHCP Configuration:
DHCP service status: Not Installed
DHCP option 60 configured: <Not Applicable>

Pxe Bind Policy:
Use DHCP ports: Yes
Rogue detection: Disabled
RPC port: 5040

Interface Bind Policy:
Policy: Exclude Registered
Registered interfaces:

Boot Program Policy:
Allow N12 for new clients: No
Architecture discovery: Enabled
Reset boot program: No
Default boot programs:
x86 - boot\x86\pxeboot.com
x64 - boot\x64\pxeboot.com
ia64 - boot\ia64\bootmgfw.efi
Default N12 boot programs:
x86 - boot\x86\pxeboot.n12
x64 - boot\x64\pxeboot.n12
ia64 - boot\ia64\bootmgfw.efi

Banned GUIDs List:
Boot Image Policy:
Default image type for x64 clients: Both
Default boot images:
x86 -
x64 -
ia64 -

WDS Client Policy:
Logging policy:
Enabled: No
Logging level: Info

Unattend policy:
Enabled: No
Command-line precedence: No
WDS unattend files:
x86 -
x64 -
ia64 -

OSChooser Policy:
Menu name:

Server Auto-Refresh Policy:
Refresh period: 900 seconds

BCD Refresh Policy:
Enabled: No
Refresh period: 60 minutes

Auto-Add Policy:
Policy: Disabled
Poll interval: 10 seconds
Max retry count: 2160 times
Message:
Retention period:
Approved devices: 30 days
Other devices: 1 days
Defaults for x86:
Referral server:
Boot program path:
WDS client unattend file path:
Boot image path:
User: Domain Admins
Join rights: Full
Join domain: Yes
Defaults for x64:
Referral server:
Boot program path:
WDS client unattend file path:
Boot image path:
User: Domain Admins
Join rights: Full
Join domain: Yes
Defaults for ia64:
Referral server:
Boot program path:
WDS client unattend file path:
Boot image path:
User: Domain Admins
Join rights: Full
Join domain: Yes

WDS PXE Providers:
Name: BINLSVC
Path: C:\Windows\system32\binlsvc.dll
Order: 1
Critical: Yes

WDS Transport Server Policy:
IPv4 Source: Range
Start IP: 239.0.0.1
End IP: 239.0.0.254
Start Port: 64001
End Port: 65000
Network Profile: 100Mbps

[-----------------------------------------------------------------------------]
The command completed successfully.

Giờ đây chúng ta hãy đi xem xét đến mỗi tab trên trang thuộc tính của máy chủ và những tùy chọn cấu hình có nghĩa như thế nào. Chúng ta cũng sẽ kết hợp các thiết lập cấu hình của GUI với các phần trong đầu ra lệnh hiển thị ở trên.

Mẹo: Bạn cũng có thể hiển thị các thiết lập cấu hình của tất cả các máy chủ Windows DS trong forest của bạn bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

WDSUTIL /get-AllServers /show:Config /Forest:Yes

Tab General


Hình 3: Các thiết lập trên Tab General

Tab General sẽ hiển thị FQDN của máy chủ, location của thư mục cài đặt từ xa, nơi mà các image được lưu và chế độ cảu máy chủ. Các thông tin trên tab này có thể được tìm thấy trong phần dưới đây của đầu ra lệnh WDSUTIL /get-Server /show:Config:

SETUP INFORMATION FOR SERVER SEA-WDS
[-----------------------------------------------------------------------------]

Server State:
OS version: 6.0
WDS operational mode: Native

Installation State:
REMINST location: W:\Images
REMINST share up-to-date: Yes
Boot files installed:
x86 - Yes
x64 - No
ia64 - No

[-----------------------------------------------------------------------------]

Tab PXE Response Settings


Hình 4: Các thiết lập trên tab PXE Response Settings

Các thiết lập trên tab PXE Response Settings đã được chúng tôi giới thiệu đến trong phần 16 của loạt bài này. Đó là vì các thiết lập này có thể được cấu hình khi bạn thực hiện cấu hình ban đầu của máy chủ Windows DS bằng Windows Deployment Services Configuration Wizard. Các thiết lập trên tab này cũng có thể được tìm thấy trong phần dưới đây của đầu ra lệnh WDSUTIL /get-Server /show:Config:

Answer Policy:
Answer clients: Yes
Answer only known clients: No
Response delay: 0 seconds

Thêm vào đó, các thiết lập cho việc thông báo cho các quản trị viên có thể được tìm thấy ở đây trong phần đầu ra của lệnh:

Auto-Add Policy:
Policy: Disabled

Bạn có thể sử dụng chuyển đổi /set-Server của lệnh WDSUTIL để cấu hình các thiết lập này từ dòng lệnh. Cho ví dụ, lệnh dưới đây sẽ thay đổi chính sách của PXE response từ đáp trả đối với tất cả các máy khách thành không:

WDSUTIL /set-Server /Server:<servername> /AnswerClients:None

Sử dụng lệnh này để thay đổi chính sách đáp trả trở lại thành đáp trả cho mọi máy khách:

WDSUTIL /set-Server /Server:<servername> /AnswerClients:All

Để thay đổi thời gian trì hoãn đáp trả (lượng thời gian PXE Server phải đợi trước khi trả lời một máy khách đang khởi động) từ 0s đến 60s, sử dụng lệnh này:

WDSUTIL /set-Server /Server:<servername> /ResponseDelay:60

Để cấu hình máy chủ Windows DS chỉ đáp trả các máy khách đã biết trước, sử dụng lệnh này:

WDSUTIL /set-Server /Server:<servername> /AnswerClients:Known

Các máy khách đã biết là các máy khách mà ở đó các tài khoản của nó phải được xử lý đầu tiên (prestage) trước khi máy chủ PXE đáp trả chúng để bắt đầu việc triển khai Vista trên các máy tính này. Cho ví dụ, để xử lý trước máy tính có tên DESK123 có địa chỉ MAC là 00-17-31-C5-D2-8E, sử dụng lệnh sau:

WDSUTIL /Add-Device /Device:DESK123 /ID:00000000000000000000001731C5D28E

Khi bạn chạy lệnh này, nó sẽ tạo một tài khoản máy tính trong Active Directory cho máy tính bạn sẽ cài đặt Vista trên đó. Để thấy điều đó, mở Active Directory Users and Computers và chọn mục Computers, khi đó bạn sẽ thấy một đối tượng có tên DESK123 trong mục này. Lúc này kích hoạt Advanced Features trong menu View và kích đúp vào đối tượng DESK123, sau đó chọn Attribute Editor và tìm đến phần thuộc tính netbootGUID như thể hiện trong hình 5:


Hình 5: Tài khoản cho DESK123 thể hện thuộc tính netbootGUID

Nếu máy tính của bạn có một tag ở trên có liệt kê GUID của máy thì bạn có thể sử dụng tab này trong khóa chuyển đổi /ID trong lệnh trên thay cho địa chỉ MAC. Khóa chuyển đổi /add-Device cũng sử dụng các tùy chọn cho việc prestage các máy khách. Cho ví dụ, lệnh dưới đây sẽ prestage một tài khoản cho máy tính mang tên DESK123, chỉ định máy chủ SEA-WDS là máy chủ (từ máy chủ này máy khách sẽ download chương trình khởi động mạng Windows DS và khởi động image bằng TFTP), chỉ định tên và đường dẫn có liên quan của chương trình khởi động mạng, chỉ định tên và đường dẫn có liên quan cho file answer XML được sử dụng để tự động hóa các quá trình cài đặt của máy khách Windows DS, gán cho người dùng có tên Tony Allen (CONTOSO\tallen) mức truy cập đầy đủ đối với máy tính, gồm có điều khoản để join máy tính vào miền, chỉ định tên và đường dẫn có liên quan của image khởi động để được sử dụng trong suốt quá trình triển khai và chỉ định khối tổ chức mà trong đó tài khoản máy tính sẽ được tạo trong miền:

WDSUTIL /add-Device /Device:DESK123 /ID:00000000000000000000001731C5D28E /ReferralServer:SEA-WDS /BootProgram:boot\x86\pxeboot.com /WDSClientUnattend:WDSClientUnattend\unattend.xml /User:CONTOSO\tallen /JoinRights:Full /BootImagePath:boot\x86\images\boot.wim /OU:"OU=Seattle Computers,OU=Seattle,DC=contoso,DC=com"

Mẹo: Nếu mắc phải một lỗi nào đó trong sử dụng lệnh WDSUTIL /add-Device, bạn có thể thay đổi các thuộc tính của tài khoản máy tính mà bạn đã tạo bằng cách sư dụng khóa chuyển đổi /set-Device của lệnh WDSUTIL. Cũng có thể thay đổi các thuộc tính của tài khoản một cách trực tiếp bằng tab Attribute Editor trong các thuộc tính tiên tiến nằm trong giao diện Active Directory User and Computers.

Thứ Hai, 08/12/2008 14:38
31 👨 1.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo