Googe ra mắt dịch vụ Discovery Service

Các nhà phát triển có thể nhúng vào ứng dụng của họ một số dịch vụ Web của Google.

Googe ra mắt dịch vụ Discovery Service

Google APIs Discovery Service, ra mắt hôm thứ 2 ngày 9/5/2011, giúp các nhà phát triển dễ dàng tìm thấy các giao diện lập trình ứng dụng API (application programming interfaces) của tất cả các dịch vụ Web do Google cung cấp cho hãng thứ ba sử dụng, như lịch, bảng tích, dịch vụ truyền tải phim YouTube,… Google cung cấp hơn 25 API, tất cả đều dựa trên REST (Representational State Transfer).

API cho phép nhà phát triển xây dựng các thư viện người dùng và tích hợp các plug-in môi trường phát triển để truy cập các nguồn tài nguyên của Google.

Bản thân Google cũng tự phát triển một số thư viện như plug-in Eclipse, Web explorer và các thư viện người dùng dành cho Java, Microsoft .NET, PHP, Python và Ruby.

Với mỗi API, Discovery Service mới cung cấp JSON (JavaScript Object Notation), dựa trên lược đồ mô tả tài nguyên, và danh sách các phương pháp có thể dùng để tương tác với tài nguyên, các quy tắc cấp phép như mô tả trong OAUTH, và các tài liệu minh họa cách thích hợp để định dạng một API request.

Thứ Tư, 11/05/2011 08:30
31 👨 191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp