Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++

Toán tử subscript [] trong C++ thường được sử dụng để truy cập các phần tử mảng. Toán tử này có thể được nạp chồng để nâng cao tính năng đang tồn tại về mảng trong C++ (do vậy, có thể gọi là toán tử chỉ số mảng).

Ví dụ sau minh họa cách nạp chồng toán tử subscript [] trong C++:

#include <iostream>
using namespace std;
const int KICHCO = 15;

class ViDuMang
{
  private:
   int mang[KICHCO];
  public:
   ViDuMang() 
   {
     register int i;
     for(i = 0; i < KICHCO; i++)
     {
      mang[i] = i;
     }
   }
   int &operator[](int i)
   {
     if( i > KICHCO )
     {
       cout << "\n======================\n" <<endl;
       cout << "Chi muc vuot gioi han!!" <<endl; 
       // Tra ve phan tu dau tien.
       return mang[0];
     }
     return mang[i];
   }
};
int main()
{
  ViDuMang V;

  cout << "Gia tri cua V[3] la: " << V[3] <<endl;
  cout << "Gia tri cua V[6] la: " << V[6]<<endl;
  cout << "Gia tri cua V[16] la: " << V[16]<<endl;

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử subscript [] trong C++

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++

Bài tiếp: Nạp chồng toán tử truy cập thành viên lớp (->) trong C++

Thứ Bảy, 27/11/2021 12:09
53 👨 1.366
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Minh Hoàng
  Nguyễn Minh Hoàng

  Ví dụ trên sẽ ra sao nếu thử với V[15].

  Điều kiện kiểm tra phải là : if( i >= KICHCO )......

  Thích Phản hồi 11:50 22/12
  ❖ Lập trình C++