Nạp chồng toán tử gán trong C++

Toán tử gán (=) cũng có thể nạp chồng như các toán tử khác trong C++ và nó có thể được sử dụng để tạo một đối tượng giống như copy constructor.

Để giúp bạn hiểu hơn về nạp chồng toán tử gán trong C++ thì dưới đây là một ví dụ minh họa cách nạp chồng toán tử gán trong C++, mời bạn theo dõi.

Bạn có thể dùng C++ online editor để viết code C++ trên trình duyệt của mình hoặc kiểm tra kết quả của đoạn code dưới đây mà không cần mở IDE trên máy bạn nhé.

#include <iostream> 
using namespace std; 
class KhoangCach 
{ 
  private: 
  int met; 
  int centimet; 
  public: 
  // phan khai bao cac constructor can thiet 
  KhoangCach()
  { 
    met = 0; 
    centimet = 0; 
  } 
  KhoangCach(int m, int c)
  { 
    met = m; 
    centimet = c; 
  } 
  void operator=(const KhoangCach &K) 
  { 
    met = K.met; 
    centimet = K.centimet; 
  } 
  // phuong thuc de hien thi khoang cach 
  void hienthiKC() 
  { 
    cout << "\nDo dai bang m la: " << met << "\nVa do dai bang cm la: " << centimet << endl; 
  } 
}; 
int main() 
{ 
  KhoangCach K1(23, 16), K2(15, 46); 
  cout << "Khoang cach dau tien: "; 
  K1.hienthiKC(); 
  cout << "\n-------------------\n"; 
  cout << "Khoang cach thu hai:"; 
  K2.hienthiKC(); 
  // su dung toan tu gan 
  K1 = K2; 
  cout << "\n-------------------\n"; 
  cout << "Khoang cach dau tien: "; 
  K1.hienthiKC(); 
  return 0; 
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử gán trong C++

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Nạp chồng toán tử ++ và -- trong C++

Bài tiếp: Nạp chồng toán tử gọi hàm () trong C++

Thứ Sáu, 10/04/2020 20:54
57 👨 4.091
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C++